Ogłoszenie


wersja do wydruku

Komunikat nr 6 Prorektora ds. Collegium Medicum z 28 lutego 2022 roku w sprawie: obowiązku szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 wśród studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum


137.0203.6.2022

 

Komunikat nr 6

Prorektora ds. Collegium Medicum

z 28 lutego 2022 roku

 

w sprawie:   obowiązku szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 wśród studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

 

Szanowni Państwo,

mając na względzie konieczność zapewnienia studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum bezpiecznych warunków kształcenia, a także zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i personelu podmiotów, w których studenci odbywają zajęcia i praktyki, uprzejmie przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 roku zmieniającym Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 2398, dalej „Rozporządzenie”) do dnia 1 marca 2022 r. szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 mają obowiązek poddać się m.in.

- studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego: lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, ratownika medycznego.

Obowiązek zaszczepienia się przeciwko COVID-19 ma zastosowanie także do ww. studentów, którym do dnia 1 marca 2022 r. upływa termin ponad 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Obowiązek zaszczepienia stosuje się do osób, które nie mają przeciwwskazań do szczepienia w zakresie stanu ich zdrowia.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, mając na względzie bezpieczeństwo współuczestników zajęć oraz celem zachowania ciągłości realizacji kształcenia praktycznego w naszej Uczelni, proszę Państwa o zastosowanie się do obowiązku szczepień przeciwko COVID-19. 

 

Jednocześnie informuję, że sprawowanie nadzoru nad wykonaniem obowiązkowych szczepień ochronnych należy do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej). Uczelnia lub podmiot leczniczy może wystąpić z wnioskiem do ww. organu z wnioskiem o podjęcie działań nadzorczych w ww. zakresie.

 

 

Prorektor ds. Collegium Medicum

 

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 Data aktualizacji:  01.03.2022
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Kowalczyk 

Powrót