Ogłoszenia


Informacja o wyniku konkursu na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Chemii Nieorganicznej Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej na Wydziale Farmaceutycznym ogłoszonego w dniu 07 sierpnia 2023 r.
29.09.2023 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Farmakodynamiki Katedry Farmakodynamiki na Wydziale Farmaceutycznych ogłoszonego w dniu 16 maja 2023 r.
29.09.2023 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o wyniku konkursu na 2 stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Diagnostyki Medycznej na Wydziale Farmaceutycznym ogłoszonego w dniu 16 maja 2023 r.
29.09.2023 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Elektroradiologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu ogłoszonego w dniu 31 lipca 2023 r.
29.09.2023 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Elektroradiologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu ogłoszonego w dniu 31 lipca 2023 r.
29.09.2023 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Oferta pracy na dwa stanowiska administracyjne w Sekcji Programów Międzynarodowych Działu Nauki CM
25.09.2023 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Decyzja nr 24 Prorektora ds. Collegium Medicum z 22 września 2023 roku w sprawie: powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum na rok akademicki 2023/2024 oraz 2024/2025
25.09.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 23 Prorektora ds. Collegium Medicum z 22 września 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum na rok akademicki 2023/2024 oraz 2024/2025
25.09.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 22 prorektora ds. Collegium Medicum z 22 września 2023 roku w sprawie: powołania Komisji ds. Domów Studenckich CM.
25.09.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej I Katedry Chirurgii Ogólnej na Wydziale Lekarskim ogłoszonego w dniu 11.08.2023 r.
25.09.2023 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Analityki Biochemicznej na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM ogłoszonego w dniu 03.07.2023 r.
22.09.2023 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie zakupu materiałów biurowych
22.09.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Klinice Kardiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii na Wydziale Lekarskim
21.09.2023 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Decyzja nr 21 Prorektora ds. Collegium Medicum z 20 września 2023 roku w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, oznaczonej jako działka nr 74/1 obr. 59 jedn. ewid. Podgórze, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00045423/3.
21.09.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 20 Prorektora ds. Collegium Medicum z 20 września 2023 roku w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, składającej się z działki nr 112/23, o powierzchni 57 m2, obręb 59 jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej księgą wieczystą KR1P/00047377/9.
21.09.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze 3/4 etatu w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii na Wydziale Lekarskim
21.09.2023 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko lektora w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Językowym UJ CM ogłoszonego w dniu 31.07.2023 r.
20.09.2023 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Decyzja nr 19 Prorektora ds. Collegium Medicum z 14 września 2023 roku w sprawie: ustalenia wysokości środków przeznaczonych do wydatkowania w ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, przedziału finansowego, w jakim powinny zawierać się projekty oraz harmonogramu III edycji Konkursu na dofinansowanie projektów w ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.
15.09.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 23 Prorektora ds. Collegium Medicum z 14 września 2023 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 15 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 7 października 2019 roku w sprawie zasad wypłacania i zwrotu nienależnie wypłaconego stypendium doktoranckiego doktorantom Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu z późn. zm.
15.09.2023 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o konkursie na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Ortodoncji Katedry Protetyki Stomatologicznej i Ortodoncji Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim
14.09.2023 - Dział Spraw Osobowych UJ CM