Administracja UJ CM


Zastępca Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum


mgr Joanna Nikodemowicz
e-mail: z.kanclerza@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 40 05, 370 43 15
fax: 12 422 48 23

 • Zastępca Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum kieruje administracją Collegium Medicum, z wyłączeniem jednostek podlegających nadzorowi Prorektora ds. Collegium Medicum
 • Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum gospodaruje mieniem Collegium Medicum oraz podejmuje decyzje w zakresie zwykłego zarządu
 • Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum:
  • nadzoruje prace komórek organizacyjnych UJ CM,
  • jest przełożonym służbowym pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych w jednostkach administracji Collegium Medicum bezpośrednio podporządkowanych jego kierownictwu,
  • sprawuje nadzór merytoryczny nad następującymi komórkami:
   1. Dział Organizacji i Promocji CM,
   2. Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji CM,
   3. Dział Spraw Osobowych CM (w części dotyczącej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi),
   4. Ośrodek Komputerowy CM,
   5. Dział Zamówień Publicznych CM,
   6. Dział Zaopatrzenia CM,
   7. Dział Zarządzania Majątkiem CM,

Zastępca Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum


mgr Dorota Kłyś
e-mail: kwestor@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 84 94
fax: 12 422 84 94

 • Prowadzenie rachunkowości Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • Dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • Współudział w zaciąganiu zobowiązań i zawieraniu umów w imieniu Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Lista jednostek Administracji UJ CM