Ogłoszenie


wersja do wydruku

Zarządzenie nr 22 Prorektora ds. Collegium Medicum z 1 września 2020 roku w sprawie: kompetencji Pełnomocników Prorektora ds. Collegium Medicum w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum


137.0200.22.2020

Zarządzenie nr 22
Prorektora ds. Collegium Medicum
z 1 września 2020 roku

w sprawie: kompetencji Pełnomocników Prorektora ds. Collegium Medicum w  Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum


Na podstawie § 203 ust. 2 pkt 8 Statutu UJ z dnia 29 maja 2019 roku zarządzam, co następuje:

§ 1


Niniejszym Zarządzeniem określam kompetencje Pełnomocników Prorektora CM na kadencję 2020–2024.

§ 2

1. Do zadań Pełnomocnika Prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej należy:


1) koordynacja działalności wydziałów Collegium Medicum w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
2) nadzór nad projektami naukowymi, inwestycyjnymi, aparaturowymi oraz stypendialnymi związanymi z rozwojem młodej kadry naukowej, realizowanymi w Collegium Medicum, finansowanymi ze środków krajowych i zagranicznych, w tym funduszy europejskich oraz ze środków pomocowych;
3) reprezentowanie Collegium Medicum na zewnątrz i podejmowanie czynności prawnych we wszystkich sprawach związanych z projektami, o których mowa w pkt 2;
4) realizacja w Collegium Medicum polityki wydawniczej Uczelni;
5) wykonywanie w Collegium Medicum kompetencji Prorektora ds. Collegium Medicum w zakresie nadzoru nad działalnością Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu;
6) nadzór na działalnością Biblioteki Medycznej CM;
7) nadzór nad procedurą wdrażania przedsiębiorczości w Collegium Medicum;
8) koordynacja w zakresie współpracy międzynarodowej wydziałów Collegium Medicum;
9) nadzór nad przygotowaniem i realizacją edukacyjnych projektów międzynarodowych finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zagranicznych;
10) koordynacja współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi w zakresie kształcenia;
11) koordynacja wymiany zagranicznej pracowników i doktorantów, wyjazdów, staży i stypendiów;
12) reprezentowanie Collegium Medicum na zewnątrz i podejmowanie czynności prawnych we wszystkich sprawach związanych z edukacyjnymi projektami międzynarodowymi, współpracą z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi w zakresie kształcenia, koordynacji wymiany zagranicznej pracowników i doktorantów, wyjazdów, staży i stypendiów.


2. Pełnomocnik podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. Collegium Medicum, a w zakresie swoich kompetencji współpracuje w szczególności z Prorektorem UJ ds. badań naukowych, Prorektorem UJ ds. rozwoju, Komisją Bioetyczną UJ oraz Stałą Senacką Komisją ds. Finansowania Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej.
3. Pełnomocnikowi podlega bezpośrednio Dział Nauki CM.

§ 3

1. Do zadań Pełnomocnika Prorektora CM ds. kształcenia należy:


1) wykonywanie w Collegium Medicum kompetencji Prorektora UJ ds. dydaktyki określonych w zarządzeniu Rektora i innych aktach wewnątrzuczelnianych na podstawie odrębnych upoważnień;
2) koordynacja działalności Wydziałów Collegium Medicum w zakresie procesu kształcenia;
3) nadzór nad działalnością Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego CM;
4) nadzór nad działalnością Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego;
5) nadzór nad działalnością Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej CM;
6) nadzór nad działalnością Centrum Językowego CM;
7) nadzór nad działalnością Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM.


2. Pełnomocnik podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. Collegium Medicum, a w zakresie swoich kompetencji współpracuje w szczególności z Prorektorem UJ ds. dydaktyki.
3. Pełnomocnikowi podlega bezpośrednio Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM.

§ 4

1. Do zadań Pełnomocnika Prorektora CM ds. klinicznych należy:


1) opracowanie strategii realizacji zadań kształcenia klinicznego przed- i podyplomowego w zawodach medycznych prowadzonego w podmiotach leczniczych;
2) opiniowanie wszelkich czynności Uniwersytetu i jego organów podejmowanych w ramach uprawnień i obowiązków podmiotu tworzącego uniwersyteckie podmioty lecznicze, wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
3) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością uniwersyteckich podmiotów leczniczych, a w szczególności:
a) dokonywanie kontroli i oceny działalności uniwersyteckich podmiotów leczniczych oraz pracy ich kierowników,
b) kontrola i ocena realizacji zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem i środkami publicznymi oraz gospodarki finansowej;
4) rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków składanych Uniwersytetowi, jako podmiotowi tworzącemu uniwersyteckie podmioty lecznicze, związanych
z ich działalnością;
5) monitorowanie sytuacji ekonomicznej uniwersyteckich podmiotów leczniczych i opracowywanie strategii ich restrukturyzacji oraz kierowanie pracami Zespołu
ds. monitorowania stanu finansowego i prawnego uniwersyteckich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
6) podejmowanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostek Uczelni w podmiotach leczniczych, dla których Uniwersytet nie jest podmiotem tworzącym;
7) reprezentowanie Uniwersytetu w kontaktach z konsultantami krajowymi i wojewódzkimi w zakresie nadzoru regionalnego oraz organami samorządów zawodów medycznych.


2. Pełnomocnik podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. Collegium Medicum, a w zakresie swoich kompetencji współpracuje ze Stałą Komisją ds. klinicznych.
3. Pełnomocnikowi podlega bezpośrednio Dział Kliniczny CM.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prorektor ds. Collegium Medicum

 

  prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 Data aktualizacji:  01.09.2020
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Swałtek 

Powrót