Ogłoszenie


wersja do wydruku

Decyzja nr 28 Prorektora ds. Collegium Medicum z 6 grudnia w sprawie: powołania Komisji ds. domów studenckich CM


137.0201.28.2019

Decyzja nr 28
Prorektora ds. Collegium Medicum
z  6 grudnia 2019 roku

 

w sprawie: powołania Komisji ds. domów studenckich CM

 

Działając na podstawie § 201 ust. 1 i § 203 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz art. 95 ust. 1 pkt. 2 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1668 z późn. zm., zwanej dalej „Ustawą”) w zw. z § 4 ust. 1 załącznika nr 4 do zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku, w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwanego dalej „Regulaminem" ustalam, co następuje:

 

§1

Powołuję Komisję ds. domów studenckich studenckich Collegium Medicum na rok akademicki 2019/2020 oraz 2020/2021, zwanej dalej “Komisją”.

 

§2

 1. W skład Komisji wchodzą:
 1. Michał Słota, student Wydziału lekarskiego – przewodniczący komisji
 2. mgr Piotr Piszczek, doktorant Wydziału lekarskiego – wiceprzewodniczący
 3. Krzysztof Drojewski, student Wydziału lekarskiego – członek;
 4. Michał Musiał, student Wydziału farmaceutycznego – członek;
 5. Michał Kłosek, student Wydziału nauk o zdrowiu – członek;
 6. mgr Kinga Szabat, doktorantka Wydziału lekarskiego – członek;
 7. mgr inż. Ewa Krieger- Śliwakowska, pracownik Wydziału lekarskiego – członek;
 8. mgr Barbara Jyż, pracownik Wydziału farmaceutycznego – członek;
 9. mgr Edyta Surówka, pracownik Wydziału nauk o zdrowiu – członek;
 10. mgr Bartłomiej Jałocha, pracownik Wydziału lekarskiego – członek.

 

§3

Do zadań Komisji należy przyznawanie miejsc w domach studenckich UJ CM zgodnie z zasadami przyznawania studentom oraz doktorantom UJ CM miejsc w domach studenckich UJ CM określonymi w załączniku nr 4 do Regulaminu.

 

§4

Komisja zwołuje swoje zebrania w miarę potrzeby. Z każdego zebrania sporządzany jest pisemny protokół.


§ 5

Komisja będzie działała do czasu zakończenia realizacji zadań określonych w § 3 lub do dnia podjęcia przez Prorektora ds. Collegium Medicum decyzji o jej rozwiązaniu. 


§ 6

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prorektor ds. Collegium Medicum

 

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 Data aktualizacji:  09.12.2019
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Kowalczyk 

Powrót