ID.UJ POB qLife: Rozwój zaplecza aparaturowego – konkurs 17, nabór IV


W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife” uruchomiony zostaje konkurs, którego celem jest pokrycie kosztów zakupu aparatury naukowo-badawczej, uzupełniającej dla aparatury istniejącej, kluczowej dla prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych. Całkowita kwota przeznaczona na zadanie wynosi 400 tys. zł, a zgłoszone wnioski mają szansę na finansowanie maksymalnie 50 tys. zł.


Wnioskodawcą może być jednostka organizacyjna UJ CM wymieniona w § 81 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, na poziomie co najmniej zakładu, lub Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET) UJ, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ust. 8 niniejszego paragrafu, która spełnia łącznie poniższe warunki:

  • prowadzą działalność badawczą w zakresie tematycznym POB qLIFE,
  • przedstawią krótką informację o wynikach planowanych do uzyskania przy wykorzystaniu zakupionej aparatury,
  • przedstawią krótki opis planów badawczych i publikacyjnych jednostki,
  • wyrażą zgodę na udział w działaniach promocyjnych ID.UJ,
  • przedstawią zewnętrzną wycenę wybranej aparatury (np. potwierdzone zamówienie, rozeznanie rynku itp.).

Wniosek składa kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba przez niego upoważniona. Wnioskodawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zakupu elementu aparatury z zachowaniem obowiązujących procedur oraz właściwych regulacji prawnych.

Całkowita kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 400 tys. zł. Każdy ze zgłoszonych wniosków ma szansę na finansowanie w kwocie od 10 do 50 tys. zł. Nabór wniosków będzie prowadzony do momentu wyczerpania dostępnej puli środków finansowych przeznaczonych na  jego przeprowadzenie.

Więcej informacji: qlife.cm-uj.krakow.pl

 


Data publikacji: 26.09.2023Powrót