Uroczyste odnowienie doktoratu nestora krakowskiej stomatologii


5 czerwca w auli Collegium Novum odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego zwołane z okazji odnowienia doktoratu prof. Stanisława Majewskiego. To właśnie dzięki jego nadzwyczajnej aktywności i trwających wiele lat konsekwentnych starań, UJ w jubileuszowym roku 600-lecia odnowienia wzbogacił się o nowoczesny obiekt, w którym utworzono Instytut Stomatologii oraz Uniwersytecką Klinikę Stomatologiczną.


Uroczystego odnowienia doktoratu może dostąpić doktor Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wyróżnił się w pracy dla najstarszej polskiej uczelni lub społeczeństwa. Z wnioskiem o uhonorowanie prof. Stanisława Majewskiego wystąpili profesorowie Wydziału Lekarskiego UJ CM. Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego na posiedzeniu 29 marca br. podjął uchwałę o odnowieniu po 50 latach doktoratu prof. Stanisława Majewskiego i nadaniu tej uroczystości charakteru uczelnianego. Wybitnego naukowca wyróżniono w szczególności za pionierskie osiągnięcia naukowe w zakresie gnatofizjologii stomatologicznej i chorób infekcyjnych jamy ustnej oraz implantoprotetycznej rekonstrukcji uzębienia, osiągnięcia dydaktyczne i nadzwyczajne zaangażowanie na rzecz najstarszej polskiej uczelni, w tym za utworzenie nowoczesnego Instytutu Stomatologii. Profesor wniósł także znaczący wkład do ogólnokrajowego rozwoju stomatologii w okresie przełomu XX i XXI wieku.

- Do szczególnych osiągnięć naukowych profesora Stanisława Majewskiego, które na trwałe weszły do teorii i praktyki współczesnej medycyny i stomatologii, należą m.in. zbadanie istoty zmian biocenozy jamy ustnej oraz roli czynników infekcyjnych w etiologii jednostki chorobowej opisanej przez autora jako "stomatitis prothetica", pionierskie w Polsce badania nad występowaniem dysfunkcji skroniowo-żuchwowych i tkankową reaktywnością na stopy implantowane do organizmów żywych, współudział w badaniach nad polskim systemem implantów dentystycznych oraz wprowadzenie do praktyki stomatologicznej nowych metod leczenia w zakresie implantologii stomatologicznej, protetyki i dysfunkcji narządu żucia. Niektóre z osiągnięć w zakresie klinicznej i laboratoryjnej praktyki stomatologicznej zostały zastrzeżone patentami, a inne były wyróżniane licznymi nagrodami naukowymi - mówiła w laudacji prof. Jolanta Pytko-Polończyk, prodziekan ds. studenckich i programu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym Wydziału Lekarskiego UJ CM.

Laudatorka dodała, że prof. Stanisław Majewski - wobec braku uczelnianej bazy lokalowej dla zakładów i klinik stomatologicznych - podjął skuteczne starania o uzyskanie powojskowego budynku koszarowego przy ul. Montelupich 4. Jako pełnomocnik prorektora UJ ds. Collegium Medicum koordynował całość prac projektowych i wykonawczych tej inwestycji - rozbudowę i modernizację obiektu z jego dostosowaniem do potrzeb wszystkich jednostek Instytutu Stomatologii, którego po zakończeniu prac w 2000 roku został pierwszym dyrektorem. Instytut uznano wówczas za najnowocześniejszą placówkę stomatologii uniwersyteckiej w Polsce.

- Przedstawiając sylwetkę profesora Stanisława Majewskiego, pragnę podkreślić, że jego działalność była aktywnością wielopłaszczyznową i - co najważniejsze - w każdym z jej kierunków przynoszącą konkretne efekty będące realną wartością dla ogólnego potencjału zarówno intelektualnego, jak i materialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - zaznaczyła prof. Jolanta Pytko-Polończyk.

Prof. Stanisław Majewski przypomniał, że kolebką polskiej stomatologii jako dziedziny nauk medycznych i praktyki lekarskiej jest krakowski uniwersytet. W połowie XVIII w. przedmiot ten wprowadzono do programu studiów na Wydziale Lekarskim, a później w Klinice Chirurgii powstało Uniwersyteckie Ambulatorium Dentystyczne, na bazie którego utworzono jeden z pierwszych w Europie instytutów stomatologicznych. Jak mówił bohater dzisiejszej uroczystości, na tych rozwiązaniach wzorowały się później uniwersytety we Lwowie, w Wilnie, Warszawie i, już w niepodległej Polsce, w Poznaniu.

- Historii tej nie znałem jako student Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej. Moja fascynacja naukami medycznymi skupiała się na internie, chirurgii oraz medycynie sądowej, ponieważ przedmioty te wykładali, z należnym im niezwykłym kunsztem, wybitni profesorowie. Podczas tak zwanych białych niedziel mogliśmy się zapoznać między innymi z katastrofalnym stanem jamy ustnej pacjentów. W miejscowościach jeszcze niezelektryfikowanych rzadko spotykani wówczas dentyści pracowali przy lampach naftowych. Pomyślałem wtedy, że skala zaniedbań w tej dziedzinie praktyki lekarskiej to dla młodego człowieka prawdziwe wyzwanie. Swoimi spostrzeżeniami, ale także pewnym rozczarowaniem, podzieliłem się z profesorem Tadeuszem Popielą, który uświadomił mi, że przy tej lampie naftowej i „bormaszynie” wiele nie dokonam. Profesor powiedział mi wtedy, że aby mieć realny wpływ na jakikolwiek postęp, trzeba wypracować najpierw odpowiednio znaczącą pozycję własną, wiedzieć i umieć. Słowem - być kimś, a właściwą drogą jest nauka i praca akademicka. Ta krótka rozmowa przy filiżance kawy zmieniła mój życiorys. Dzięki temu mogłem aktywnie uczestniczyć w rozwoju krakowskiej i polskiej stomatologii - mówił prof. Stanisław Majewski.

Profesor w swoim wystąpieniu odniósł się także do spraw bieżących. Jego zdaniem, niebezpiecznym zjawiskiem jest organizowanie wydziałów lekarskich "gdziekolwiek", czyli poza strukturami uniwersyteckich uczelni medycznych. - W Krakowie możnaby uruchomić stomatologię na przykład na Wydziale Wiertnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej. Na razie jest to żart, ale bądźmy czujni. Dzieje się coś dziwnego i chyba niedobrego. Wydaje mi się, że nie zmierzamy w dobrym kierunku - dodał.


Data publikacji: 6.06.2023ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót