POB qLife i POB FutureSoc: Interdyscyplinarna współpraca między dziedzinami nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych [konkurs #6]


W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ), Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLIFE” oraz Priorytetowy Obszar Badawczy „Society of the Future – FutureSoc” ogłaszają konkurs, którego celem jest finansowanie interdyscyplinarnej współpracy między dziedzinami nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych jako działanie nr 2 (Incentives) oraz działanie nr 3 (R2R). Do konkursu mogą być zgłaszane interdyscyplinarne projekty dotyczące tematyki badawczej POB FutureSoc i POB qLIFE. Maksymalna kwota wsparcia dla pojedynczego projektu wynosi 125 000 zł.


Z wnioskiem o wsparcie w ramach konkursu mogą występować istniejące lub nowo utworzone interdyscyplinarne zespoły badawcze składające się z co najmniej dwóch pracowników UJ,  w tym co najmniej jednego pracownika UJ CM, posiadających co najmniej stopień doktora oraz łączny dorobek w postaci przynajmniej trzech publikacji w obiegu międzynarodowym notowanych w bazie Journal Citation Report (JCR).  

Ocena merytoryczna projektu odbywać się będzie w oparciu o kryteria:

 • innowacyjności (50%),
 • interdyscyplinarności (20%),
 • poziomu naukowego (30%).

Środki przyznane w ramach finansowania projektu mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie badań naukowych, w tym m.in.:

 • zakup odczynników i materiałów zużywalnych oraz drobnej infrastruktury,
 • zlecenie usług zewnętrznych związanych z realizacją projektu,
 • koszty osobowe.

Nabór wniosków rozpoczyna się 7 kwietnia 2021 r. i potrwa do 31.05.2021 r. Należy je składać za pomocą elektronicznego formularza konkursowego dostępnego pod adresem: https://strefaid.uj.edu.pl/.

Łączny budżet konkursu wynosi 500 000 zł, a maksymalna kwota wsparcia dla pojedynczego projektu to 125 000 zł. Finansowanie projektu może być przyznane na maksymalnie 24 miesiące.

 

***

Jednostki wchodzące w skład POB qLIFE:

 • Wydział Farmaceutyczny,
 • Wydział Lekarski,
 • Wydział Nauk o Zdrowiu,
 • Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET).

Jednostki wchodzące w skład POB FutureSoc:

 • Wydział Prawa i Administracji,
 • Wydział Filozoficzny,
 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych,
 • Wydział Geografii i Geologii,
 • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.

Data publikacji: 7.04.2021Powrót