ID.UJ POB qLife: Dofinansowanie interdyscyplinarnych zespołów realizujących projekty badawcze z udziałem doktoranta


W ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim– Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife” uruchomiony zostaje konkurs, którego celem jest dofinansowanie istniejących lub nowo utworzonych interdyscyplinarnych zespołów realizujących projekty w ramach tematyki badawczej POB qLife z udziałem doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowia. Wysokość środków przeznaczonych na realizację pojedynczego projektu wynosi 170 tys. PLN.


Zespół ubiegający się o dofinansowanie musi składać się z dwóch nauczycieli akademickich zatrudnionych na różnych wydziałach UJ CM, prowadzących działalność naukową w różnych dyscyplinach oraz posiadających dorobek w postaci minimum trzech publikacji, z których co najmniej jedna spełnia kryteria wymagane do objęcia funkcji promotora pracy doktorskiej, a także z doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM wyłonionego w osobnym postępowaniu konkursowym.

Wnioskodawca przedstawia do oceny projekt badawczy wpisujący się w tematykę badawczą POB qLife, który będzie podstawą rozprawy doktorskiej doktoranta będącego członkiem zespołu. Opis projektu w języku angielskim musi zawierać:

  • wyraźnie wyodrębniony cel badawczy, który uzasadnia współpracę członków zespołu realizującego minigrant,
  • informację, na czym polega innowacyjność zgłaszanego projektu i potrzeba jego interdyscyplinarnej realizacji,
  • naukowe przesłanki uzasadniające podjęcie nowego lub kontynuację dotychczasowego tematu badań,
  • zwięzły opis planowanych badań z wyraźnie wyodrębnionym zakresem zaangażowania doktoranta,
  • planowany zakres umiędzynarodowienia (staże doktoranta w ośrodkach zagranicznych, rekrutacja doktorantów z zagranicy lub obywateli polskich będących absolwentami zagranicznych uczelni, współpraca badawcza zespołu z ośrodkami z zagranicy).

W ramach konkursu można zaplanować projekty trwające maksymalnie 36 miesięcy.

Nabór wniosków trwa od 18 stycznia do18 lutego 2021 r. Wyniki zostaną ogłoszone do  18 marca 2021 r.

Więcej informacji: qlife.cm-uj.krakow.pl

 

 


Data publikacji: 19.01.2021Powrót