Tydzień Otwartej Nauki. Rusza strona Portalu Zarządzania Wiedzą UJ CM


„Otwartość dla kogo? Powszechny dostęp do wiedzy” to temat przewodni rozpoczynającego się dziś  Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki. W promocję idei otwartości w nauce angażują się największe instytucje naukowe, przygotowując  warsztaty, seminaria, szkolenia, pokazy i debaty. Dziś również rusza strona  internetowa  projektu, którego celem jest stworzenie do 2022 r.  nowoczesnego narzędzia zarządzania potencjałem naukowym UJ CM. 


Otwarty dostęp to koncepcja zakładająca udostępniania w postaci cyfrowej publikacji naukowych i wyników badań finansowanych ze środków publicznych w celu umożliwienia ich wykorzystania. Jej zwolennicy – organizacje i osoby związane z nauką – skupiają się wokół Ruchu Open Access propagującego powszechny i bezpłatny dostęp do aktualnej wiedzy stanowiący jeden z fundamentów funkcjonowania i rozwoju społeczeństw. 

W dokumentach i deklaracjach dotyczących OA podkreśla się, że dostęp do nauki realizuje podstawowe prawa człowieka, takie jak wolność dostępu do informacji nie tylko publicznej, prawo do edukacji wysokiej jakości dla każdego czy prawo do swobody wymiany myśli i dyskursu.

Tydzień Otwartego Dostępu (Open Access Week, Tydzień Otwartej Nauki) to odbywające się co roku w październiku wydarzenie promujące zagadnienia związane z otwartym dostępem do nauki. Tydzień obchodzony jest globalnie zarówno online, jak i offline. Działania organizowane w Polsce koordynowane są przez Koalicję Otwartej Edukacji i Stowarzyszenie EBIB. Z programem tegorocznego Tygodnia Otwartego Dostępu można się zapoznać na stronie uwolnijnauke.pl

W działania, których celem jest  zwiększenie dostępności do zasobów nauki  wpisuje się projekt  Portalu Zarządzania Wiedzą i Potencjałem Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego  -  Collegium Medicum – nowoczesne narzędzie zarządzania potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.

Powstanie portalu ma służyć  zwiększeniu dostępności do zasobów nauki UJ CM – połączenie na jednej platformie i zapewnienie otwartego dostępu do  zasobów nauki z zakresu medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, zdrowa środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii oraz ochrony zdrowia. Dzięki stworzeniu bazy ekspertów z różnych dziedzin medycyny, narzędzie to ułatwi współpracy między ośrodkami naukowymi i przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, a także pozwoli na ponowne wykorzystanie zasobów nauki przez podmioty spoza sektora finansów publicznych działających w obszarze medycyny i nauk pokrewnych

Podniesienie „widoczności” naukowego dorobku pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w ogólnych i specjalistycznych wyszukiwarkach oraz  repozytoriach uniwersalnych i dziedzinowych przekładać się będzie na sukcesywne podnoszenie efektywności całej uczelni oraz szans na skuteczne aplikowanie o projekty badawcze i wdrożeniowe ze środków krajowych, unijnych i innych zewnętrznych przez związanych z nią naukowców.

Na stronie internetowej http://otwarty.cm-uj.krakow.pl znajduje się baza wiedzy dotycząca zagadnień otwartego dostępu, vademencum zawierające ważne akty prawne i dokumenty poświęcone OA, a także przewodnik licencjach Creative Commons. 

Projekt „Portal Zarządzania Wiedzą i Potencjałem Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego  -  Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej” realizowany jest z funduszy Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 
Data publikacji: 21.10.2019Powrót