Doktorat honoris causa UMW dla prof. Tomasza Grodzickiego, prorektora UJ ds. CM


„Na wniosek Rady Wydziału Lekarskiego, w uznaniu zasług położonych dla rozwoju Uczelni, nadaje się prof. dr. hab. Tomaszowi Grodzickiemu tytuł doctora honoris causa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” – czytamy w uchwale Senatu UMW. Ceremonia wręczenia doktoratu odbyła się 4 października podczas inauguracji roku akademickiego 2019/2020 wrocławskiej uczelni.


Dorobek prof. Grodzickiego przedstawiła w laudacji prof. Małgorzata Sobieszczańska, kierownik Katedry i Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wspomniała w niej m.in. o zasługach wyróżnionego w dziedzinie badań nad chorobami układu krążenia występującymi u osób starszych i ich leczeniem, a także o zaangażowaniu w ważne projekty epidemiologiczne, takie jak NATPOL, POL-STU czy POLSENIOR. – Z wielkim pożytkiem zapoczątkowałeś w Polsce badania nad zespołem słabości u osób starszych, wytrwale zbadawszy problemy odnoszące się do organizacji opieki w naszym kraju nad osobami cierpiącymi na niewydolność serca, wskazałeś sposoby zmniejszenia niebezpieczeństw grożących chorym – napisano w laudacji.

Po odczytaniu łacińskiego tekstu i wręczeniu dyplomu, gratulacje uhonorowanemu złożył rektor UMW prof. Piotr Ponikowski. Na zakończenie głos zabrał prof. Grodzicki, dziękując za zaszczytne wyróżnienie.

Prof. Tomasz Grodzicki urodził się w 1959 roku w Krakowie. Po ukończeniu studiów medycznych na krakowskiej Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w roku 1984, rozpoczął pracę w Klinice Geriatrii AM kierowanej przez prof. Józefa Kocembę. W latach 1990-91 przebywał na stypendium w Hypertension Division w Nowym Orleanie, gdzie pracował pod kierunkiem profesorów: Franza Messerliego i Edwarda Frohlicha. W latach 90. odbył staże naukowe w Leuven u prof. Jana Staessena i na oddziale geriatrii w Londynie u prof. Chrisa Bulpitta. W 1994 r. obronił doktorat, a 5 lat później habilitację. Tytuł profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum otrzymał w roku 2003.

Prof. Grodzicki jest absolwentem European Academy for Medicine of Aging oraz posiada tytuł European Specialist on Hypertension.

Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, geriatrii i hipertensjologii, od 2001 roku pełni funkcję kierownika Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum; ordynatora Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Od roku 2016 jest prorektorem UJ ds. Collegium Medicum. Wcześniej pełnił na uczelni rolę prorektora ds. dydaktyki Wydziału Lekarskiego (2005-2008) oraz dziekana Wydziału Lekarskiego (2008-2016).

Zainteresowania i działalność naukowa prof. Grodzickiego skupia się wokół zagadnień nadciśnienia tętniczego i geritrii. Jest współautorem około 200 publikacji z dziedziny nadciśnienia geriatrii, kardiologii, w tym kilkunastu podręczników. Był jednym z inicjatorów badań epidemiologicznych nad nadciśnieniem tętniczym w Polsce oraz stanem zdrowia osób starszych (POLSENIOR-1 i POLSENIOR-2), a także stulatków (POL-STU). W ramach projektu POLKARD analizował jakość leczenia niewydolności serca w Polsce w latach 2005-2013. W ostatnim okresie, w międzynarodowych projektach SPRINT i FRAILTOOLS zajmował się możliwościami rozpoznawania oraz leczenia zespołu frailty oraz zagadnieniami zaniedbania i samozaniedbania osób starszych (projekt NEGLECT).

Współredagował krajowe i międzynarodowe wytyczne w zakresie leczenia nadciśnienia tętniczego, opieki paliatywnej w niewydolności serca, niewydolności nerek w wieku podeszłym oraz rekomendacje Science Advice for Policy by European Academias (SAPEA) w ramach Komisji Europejskiej nt. Transforming the future of ageing.

Przez wiele lat był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, a w latach 2006-2008 Prezesem Zarządu. Równocześnie był aktywny w forum geriatrii i gerontologii, działając z Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Kolegium Lekarzy Geriatrów. W latach 2002-2014 był konsultantem krajowym w dziedzinie geriatrii, tworząc m.in. program kształcenia w zakresie geriatrii dla lekarzy różnych specjalności.

Dodatkowym obszarem zainteresowań prof. Grodzickiego jest opieka nad chorymi z chorobami rzadkimi. W roku 2010 był organizatorem European Conference on Rare Diseases – ERCD w Krakowie i współtwórcą Ośrodka Chorób Rzadkich w Szpitalu Uniwersyteckim oraz jest członkiem Zarządu Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę „Matio”.

Profesor Grodzicki był aktywnym członkiem wielu organizacji naukowych i społecznych, jak Komisja Medyczna PKOL, Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia, Komitet Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk, Rada ds. Polityki Senioralnej MPiPS, Rada Nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, European Academy for Medicine of Aging oraz Zarządu European Union Geriatric Medicine Society.

Był opiekunem kilkudziesięciu lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych, geriatrii i hypertensjologii, promotorem w 20 przewodach doktorskich oraz opiekunem 7 habilitacji.

W trakcie 35 lat pracy otrzymał wiele nagród, w tym m.in. Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, nagrodę PAU im. Tadeusza Browicza, nagrodę zespołową Polskiej Akademii Nauk im. J. Śniadeckiego, medal Uniwersytetu Jagiellońskiego „Plus ratio quam vis”, Złoty Krzyż Zasługi za wspieranie Uniwersytetów III Wieku (2014).

W uznaniu osiągnięć naukowych został wybrany członkiem korespondencyjnym Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności.


Data publikacji: 4.10.2019PLIKI ZAŁĄCZNIKÓW
ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót