Ogłoszenie


wersja do wydruku

Zarządzenie nr 12 Prorektora UJ ds. CM z 4 września 2018 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zbywania nieruchomości stanowiących własność Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie


137.0200.12.2018

Zarządzenie nr 12
Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
z 4 września 2018 roku


w sprawie:  wprowadzenia Regulaminu zbywania nieruchomości stanowiących własność Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn.zm.), § 27 ust. 4a pkt 13 Statutu UJ uchwalonego przez Senat UJ w dniu 7 czerwca 2006 roku (tekst jednolity ogłoszony uchwałą nr 60/IV/2017 Senatu UJ z dnia 26 kwietnia 2017 roku, z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą nr 114/IX/2017 Senatu UJ z dnia 27 września 2017 roku) oraz pełnomocnictwa z dnia 1 września 2016 roku, nr 1.012.900.2016 i pełnomocnictwa z dnia 1 września 2016 roku nr 1.012.934.2016,

zarządza się co następuje:


§ 1

Wprowadza się Regulamin zbywania nieruchomości stanowiących własność Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 7 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 28 lutego 2017 r.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum


prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

PLIKI ZAŁĄCZNIKÓW Data aktualizacji:  05.09.2018
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Kowalczyk 

Powrót