Ogłoszenie


wersja do wydruku

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Dermatologii na Wydziale Lekarskim


Kraków, dnia 05 lipca 2018 r.

       124.1101.250.2018                                                              

PROREKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum
ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA

w Katedrze i Klinice Dermatologii
na Wydziale Lekarskim

 

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.2183 z późn. zm. ) oraz odpowiadają następującym  kryteriom kwalifikacyjnym:

- posiadanie stopnia naukowego doktora  nauk medycznych w zakresie medycyny lub doktora habilitowanego nauk medycznych,

- wysoka ocena pracy doktorskiej,

- prawo wykonywania zawodu lekarza,

- specjalizacja w dziedzinie dermatologii i wenerologii,

- odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej/habilitacyjnej również inne liczące się pozycje,

- czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,

- biegła znajomość języka angielskiego w piśmie i mowie,

- posiadanie ponad 5-letniego doświadczenia dydaktycznego w szkole wyższej na kierunkach medycznych, w tym prowadzenie zajęć dla studentów obcojęzycznych,  

- doświadczenie kliniczne powyżej 5-letnie w dziedzinie wenerologii przydatne do tworzenia projektów badawczych dotyczących szeroko pojętej profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową,

- pozytywna opinia Kierownika Katedry  i Kierownika Kliniki w/wym. jednostki, a także w przypadku posiadania – opinia opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, również informacje od kandydata o perspektywach  uzyskania  habilitacji.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul. św. Anny 12,  pok. 42  następujące  dokumenty:

 1. podanie, życiorys, kwestionariusz osobowy,
 2. odpis dyplomu doktora, odpis dyplomu doktora habilitowanego – w przypadku kandydata ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz  z  suplementem  lub  zaświadczenia o  średniej  ocen  uzyskanej w toku studiów, odpis dyplomu specjalizacji,
 3. prawo wykonywania zawodu lekarza,
 4. dokument poświadczający znajomość języka angielskiego,
 5. autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,
 6. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 7. informację o realizowanych zajęciach dydaktycznych,
 8. ankietę dotycząca działalności naukowej,
 9. ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była  przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna, z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,
 10. recenzje rozprawy doktorskiej lub recenzje w postępowaniu habilitacyjnym - w przypadku kandydata ze stopniem naukowym doktora habilitowanego,
 11. opinię Kierownika Katedry  i Kierownika Kliniki w/wym. jednostki,
 12. oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 13. oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 14. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego  i/lub  dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu,
 15. oświadczenie  o  znajomości  i  akceptacji  zasad  dotyczących  własności  intelektualnej  i  ochrony  prawnej  dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 012 422-86-15

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 02 sierpnia 2018 roku            (decyduje data wpływu do UJ CM)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  31 października 2018 roku

Uniwersytet Jagielloński -  Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.

Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursowej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie  klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

 

                                                                 Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 Data aktualizacji:  10.07.2018
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Katarzyna Mysior 

Powrót