Ogłoszenie


wersja do wydruku

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie SONATA BIS 7 finansowanego z NCN - Wydział Lekarski UJ CM


Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie SONATA BIS 7 finansowanego z NCN – Wydział Lekarski UJ CM

Nazwa stanowiska: doktorant - stypendysta

Wymagania:

 1. Tytuł zawodowy magistra biotechnologii.
 2. Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu biologii molekularnej (szczególnie bakterii), mikrobiologii ze szczególnym uwzględnieniem mikrobiologii medycznej oraz zagadnień związanych z badaniem mikrobiomu ludzkiego w przebiegu chorób przewodu pokarmowego.
 3. Umiejętność pracy z hodowlami bakterii.
 4. Praktyczna znajomość technik biologii molekularnej (PCR, PCR w czasie rzeczywistym, elektroforeza DNA, sekwencjonowanie NGS) oraz technik mikroskopowych.
 5. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie literatury naukowej, pisanie publikacji oraz prezentację wyników na konferencjach.
 6. Zaangażowanie w badania naukowe.
 7. Zdolności interpersonalne.

Mile widziane:

Doświadczenie w przygotowaniu prezentacji na konferencje naukowe.

Opis zadań:

 1. Izolacja DNA z próbek kału oraz tkanki dwunastniczej pacjentów z celiakią
 2. Przygotowanie bibliotek 16SrDNA oraz sekwencji ITS grzybów
 3. Przeprowadzenie procedury sekwencjonowania NGS
 4. Analiza danych w powiązaniu z parametrami klinicznymi
 5. Raportowanie otrzymanych wyników badań, przygotowanie materiałów do publikacji oraz konferencji naukowych

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – NZ

Termin składania ofert: 14 sierpnia 2018, 00:00

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

Stypendium doktoranckie NCN, wysokości 3500 PLN/miesiąc. Finansowanie jest przewidziane na 54 miesiące.

Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie (nie później niż 01 października 2018) jest doktorantem Jednostki. Szczegółowy regulamin przyznawania stypendiów naukowych  w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, dostępny jest na stronach internetowych NCN.

Wymagane dokumenty:

Kandydat/ka biorący/a udział w rekrutacji składa drogą elektroniczną na adres tomasz.gosiewski@uj.edu.pl następujące dokumenty:

 1. wniosek o przyznanie stypendium (Załącznik 1), w którym podaje informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach dotyczących prowadzonych badań oraz kompetencjach do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym.
 2. oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez NCN (Załącznik 2).
 3. Informację o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 3).
 4. podanie, list motywacyjny,
 5. życiorys,
 6. odpis dyplomu magisterskiego lub informacje z dziekanatu o uzyskaniu tytułu magistra,
 7. opcjonalnie wykaz doniesień konferencyjnych lub publikacji naukowych.

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 14 sierpnia 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: do dnia 30 sierpnia 2018.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium w celu niezbędnym do realizacji procesu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych z Narodowego Centrum Nauki oraz - w przypadku wyboru mojej kandydatury na stanowisko stypendysty - do zamieszczenia informacji o wynikach konkursu z moimi danymi osobowymi na stronie internetowej UJ CM oraz przetwarzania moich danych osobowych w związku z pobieraniem stypendium naukowego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)  oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

 Data aktualizacji:  09.07.2018
 Jednostka:  Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej 
 Zamieścił:  Małgorzata Tondryk 

Powrót