Ogłoszenie


wersja do wydruku

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi na Wydziale Lekarskim


124.1101.244.2018                                                                                      Kraków, dnia 04 lipca 2018 r.

 

ROREKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum
ogłasza konkurs na stanowisko
ASYSTENTA
w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi na Wydziale Lekarskim

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych lub w wyjątkowych sytuacjach tytułu zawodowego lekarza,

- wysoka ocena pracy doktorskiej potwierdzona opinią opiekuna naukowego /dla kandydata ze stopniem dr/,

- stałe prawo wykonywania zawodu lekarza,

- posiadanie dyplomu specjalisty w dziedzinie choroby wewnętrzne;

- doświadczenie w zakresie prowadzenia badań klinicznych;

- doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem cytometrii przepływowej;

- doświadczenie w prowadzeniu badań z użyciem nieinwazyjnych metod oceny funkcji śródbłonka;

- doświadczenie w prowadzeniu badań w mysim modelu nadciśnienia tętniczego;

- udział w życiu naukowym (czynny udział w konferencjach, publikacje),

- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;

- biegła znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dla studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM;

- udokumentowany udział w projektach krajowych lub międzynarodowych,

- pozytywna opinia kierownika kliniki/katedry ww. jednostki lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora, również informacje o perspektywach uzyskania stopnia naukowego doktora w ciągu najbliższych 3 lat.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul. Św. Anny 12, pok. 40 następujące dokumenty:

1) podanie

2) życiorys,

3) kwestionariusz osobowy,

4) odpis dyplomu doktorskiego oraz recenzje pracy doktorskiej (w przypadku posiadania stopnia dr),

5) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów;

6) stałe prawo wykonywania zawodu lekarza,

7) kopia dyplomu specjalisty w dziedzinie choroby wewnętrzne;

8) ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),

9) informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,

10) ankietę dotyczącą działalności naukowej,

11) ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna, z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,

12) opinię kierownika kliniki/katedry w/w jednostki lub opinia opiekuna naukowego,

13) oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

14) oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

15) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku posiadania stopnia naukowego doktora i wygrania konkursu;

16) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

 

Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 012 422-86-15

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 14 sierpnia 2018 r. (decyduje data wpływu do UJ CM)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 października 2018 r.

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.

 

Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

 

Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 Data aktualizacji:  06.07.2018
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Karolina Małysa 

Powrót