Ogłoszenie


wersja do wydruku

Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu SONATA 13 finansowanego z NCN - Wydział Lekarski UJ CM


Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

ogłasza konkurs na stypendium naukowe

do realizacji zadań z projektu SONATA 13

pt. Wpływ siarkowodoru (H2S) wytwarzanego w mitochondriach na mechanizmy związane z przeprogramowaniem makrofagów – rola w miażdżycy i niealkoholowym stłuszczeniu wątroby

 

w Katedrze Farmakologii

na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

w zakresie biologia medyczna

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • tytuł zawodowy magistra w dziedzinie biotechnologii/biologii lub pokrewnych;
  • pozytywny wynik rekrutacji na studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej na Wydziale Lekarskim UJ CM (rekrutacja do 5.09.2018, egzaminy wstępne 11.09-20.09.2018);
  • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu biologii medycznej/molekularnej ze szczególnym uwzględnieniem immunologii oraz patofizjologii chorób układu krążenia;
  • znajomość przynajmniej kilku z podstawowych technik biologii molekularnej: real-time PCR, Western blot, cytometria przepływowa, mikroskopia fluorescencyjna, metodologia hodowli komórkowych, transfekcja;
  • pozytywna opinia opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej;
  • współautorstwo co najmniej 1 publikacji naukowej;
  • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
  • praktyczna znajomość programów komputerowych MS Office;
  • silna motywacja do pracy naukowej, kreatywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wymienione poniżej dokumenty na adres:

Dr Aneta Stachowicz

Katedra Farmakologii UJ CM

ul. Grzegórzecka 16

31-531 Kraków

aneta.stachowicz@uj.edu.pl

 

1) podanie (list motywacyjny)

2) życiorys (uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe, w tym wykaz publikacji, uczestnictwo w konferencjach, itd.)

3) kopia dyplomu magisterskiego

4) opinia opiekuna naukowego

5) kopie dokumentów potwierdzających zdobyte umiejętności (certyfikaty kursów, szkoleń, kopie dyplomów studiów podyplomowych, itd.)

6) wykaz wyróżnień i nagród wynikających z prowadzenia badań naukowych

 

Do obowiązków doktoranta będzie należało prowadzenie badań, przygotowywanie raportów cząstkowych, manuskryptów publikacji i prezentowanie wyników na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Doktorant w czasie obowiązywania umowy będzie otrzymywał stypendium w wysokości 2000 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy.

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 31.07.2018 roku.

 

 Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 Data aktualizacji:  05.07.2018
 Jednostka:  Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej 
 Zamieścił:  Małgorzata Tondryk 

Powrót