Ogłoszenie


wersja do wydruku

Oferta pracy w Zakładzie Transplantologii UJ CM


Oferta pracy w Zakładzie Transplantologii Katedry Immunologii Klinicznej
i Transplantologii Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM

 

Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum poszukuje pracownika na etat naukowo-techniczny w pełnym wymiarze czasu pracy w  Zakładzie Transplantologii Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM


Wymagania:
• wykształcenie wyższe z zakresu analityki medycznej, biologii lub biotechnologii,
• udokumentowane doświadczenie w pracy w laboratorium diagnostycznym.


Dodatkowo od kandydata oczekujemy:
• umiejętności pracy zespołowej.


Wymagane dokumenty:
• CV,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz innych dodatkowych dokumentów potwierdzających nabyte umiejętności,
• podpisane własnoręcznie oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, zgodne z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z  2016, poz. 922)".


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 19.01.2018 r.
• osobiście  w Zakładzie Transplantologii
                    Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii
                   Instytutu Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM
                   ul. Wielicka 265
                   30-663 Kraków
• pocztą na adres jw. lub
• mailem na adres: zt@cm-uj.krakow.pl


O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany w dokumentach adres e-mailowy lub drogą telefoniczną na podany w dokumentach numer telefonu.
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Złożonych dokumentów Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum nie zwraca, oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 Data aktualizacji:  12.01.2018
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Kowalczyk 

Powrót