Ogłoszenie


wersja do wydruku

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Bioinformatyki i Telemedycyny na Wydziale Lakarskim


 
124.1101.166.2017                                                               Kraków, dnia  20 grudnia 2017 r.

PROREKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum
ogłasza konkurs na stanowisko
ASYSTENTA

w  Zakładzie Bioinformatyki i Telemedycyny
na Wydziale Lekarskim

             Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
- posiadanie stopnia naukowego doktora  lub w wyjątkowych sytuacjach tytułu zawodowego magistra (preferowany kierunek: matematyka lub informatyka),                      
- doświadczenie w projektowaniu zaawansowanych systemów informatycznych symulacji medycznych,
- znajomość tematyki w zakresie statystyki oraz programów statystycznych,
- biegła znajomość języka angielskiego,
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
- udokumentowany dorobek naukowy: wystąpienia na konferencjach krajowych i zagranicznych, 
- pozytywna opinia kierownika zakładu ww. jednostki lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora, również informacje o perspektywach uzyskania stopnia doktora.

     Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul.  św Anny 12, pok. 40 następujące  dokumenty:
1) podanie,
2) życiorys,
3) kwestionariusz osobowy,
4) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych a w przypadku posiadania stopnia naukowego odpis dyplomu doktora,
5) zaświadczenie o ocenie pracy doktorskiej w przypadku posiadania stopnia naukowego doktora, 
6) ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
7) informację o realizowanych zajęciach dydaktycznych,
8) ankietę dotyczącą działalności naukowej,
9) ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna, z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,
10) opinię kierownika zakładu ww. jednostki lub opiekuna naukowego,
11) oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
12) oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
13) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku posiadania stopnia naukowego doktora i wygrania konkursu,
14) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony
prawnej dóbr intelektualnych UJ.
      
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem  19 stycznia 2018 r.
(decyduje data wpływu do UJ CM)
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  31 marca 2018 r.
      Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.
Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami).

 

             Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 Data aktualizacji:  27.12.2017
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Teresa Siejka 

Powrót