Ogłoszenie


wersja do wydruku

Pismo okólne nr 3 Prorektora UJ CM z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie: udzielania zniżek i planowania pensum dydaktycznego w roku akademickim 2017/2018 w UJ CM


137.0202.3.2017

Pismo okólne nr 3 

Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

z dnia 29 sierpnia 2017 roku

 

w sprawie: udzielania zniżek i planowania pensum dydaktycznego w roku akademickim 2017/2018 w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum

 

W związku z planowaniem pensum dydaktycznego na rok akademicki 2017/2018 osoby zainteresowane obniżeniem pensum w ramach funkcji wymienionych w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały nr 45/III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalania pensum dydaktycznego na rok akademicki 2017/2018, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych (treść uchwały www.uj.edu.pl) powinny wystąpić z wnioskiem o udzielenie zniżki zgodnie z terminami ustalonymi przez Dziekanów poszczególnych Wydziałów jednak nie później niż do dnia 16 października 2017 r.

Celem ujednolicenia w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum kryteriów obniżania pensum dydaktycznego z tytułu pełnienia przez nauczycieli akademickich funkcji wymienionych w § 2 ust. 2 w/w Uchwały, informuję, że zniżkę można uzyskać pełniąc funkcję:

  1. Członka Centralnej Komisji ds. Stopni Naukowych i Tytułów Naukowych - do 20 godzin
  2. Pełnomocnika Dziekana - do 20 godzin
  3. Kierownika projektów zakwalifikowanych w drodze konkursu przez  Narodowe Centrum Nauki - do 50 godzin.

W przypadku realizacji projektów NCN stosuje się § 2 ust. 3 Uchwały nr 45/III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 marca 2017 r.

Plan zajęć dydaktycznych dla jednostki należy złożyć według terminów ustalonych przez Dziekana Wydziału. Przy sporządzaniu planu należy uwzględnić zasadę, że nauczyciel akademicki powinien wypełniać pensum dydaktyczne na studiach stacjonarnych.
W przypadkach spowodowanych niemożnością pełnego zrealizowania pensum na studiach stacjonarnych, dopuszcza się uzupełnianie brakującej liczby zajęć na studiach niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursach prowadzonych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ.

Przypominam ponadto o obowiązujących zasadach planowania i rozliczania pensum dydaktycznego nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim lub innej nieobecności:

  1. Nieobecność zaplanowana w momencie tworzenia pensum.

Jeżeli  podczas planowania pensum dydaktycznego wiadome jest, że nauczyciel akademicki będzie przebywał w roku akademickim na urlopie naukowym lub będzie nieobecny z powodu  przewidzianej  nieobecności związanej z długotrwałą chorobą (np. urlop dla poratowania zdrowia), urlopem bezpłatnym, urlopem macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim, należy ustalić wymiar pensum nominalnego z uwzględnieniem tej nieobecności. Analogicznie należy postąpić gdy nauczycielowi nie zaplanowano obciążenia dydaktycznego z powodu jego zatrudnienia po rozpoczęciu roku akademickiego lub z powodu ustania stosunku pracy przed zakończeniem roku akademickiego.

Na okres przewidzianej nieobecności pracownika nie planuje się zajęć dydaktycznych, dlatego należy przyjąć wymiar pensum odpowiadający okresowi pracy.   

  1. Nieobecność niezaplanowana w momencie tworzenia pensum.

 Jeżeli w trakcie roku akademickiego nauczyciel akademicki będzie nieobecny z powodu choroby lub innej nieprzewidzianej nieobecności, godziny zajęć dydaktycznych wynikające z pensum dydaktycznego (nominalnego), które według planu zajęć przypadałyby na okres tej nieobecności, zalicza się jako godziny przepracowane zgodnie z planem (tzw. godziny uznane za przepracowane).

 

 

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

ds. Collegium Medicum

 

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 

  Data aktualizacji:  29.08.2017
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Kowalczyk 

Powrót