Ogłoszenie


wersja do wydruku

Nabór wniosków Inicjatywy EUREKA Konkurs 2/2017


118.0640.52.2017

 

OGŁOSZENIE
Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum

z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie
OTWARCIA NABORU WNIOSKÓW
INICJATYWY EUREKA KONKURS 2/2017

 

Data zamknięcia konkursu:              09.10.2017 r., godz. 16.00

Rejestracja w UJ CM:                       25.09.2017 r.

Dokumentacja konkursowa:          Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

                                                           Program Eureka

                                                           EUREKA project application form

                                                           Eureka project form guidelines

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 7 sierpnia 2017 r. został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA. Inicjatywa ta to zdecentralizowana sieć 41 państw, powołana w celu wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju (brak ograniczeń tematycznych projektów).

Projekty EUREKI muszą spełniać następujące kryteria podstawowe:

 • realizacja we współpracy międzynarodowej, tzn. muszą w nich uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch różnych państw członkowskich EUREKI;
 • ukierunkowanie rynkowe, czyli przewidywane opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi;
 • cywilny cel projektu.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie jest:

 1. konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o zasadach finansowania nauki, tj. grupa jednostek organizacyjnych w skład której wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014 i co najmniej jeden przedsiębiorca spełniający kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa określone w art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014; liderem konsorcjum naukowego musi być przedsiębiorca;
 2. przedsiębiorca spełniający kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa określone w art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;
 3. grupa przedsiębiorców działających wspólnie na podstawie umowy, w skład której wchodzą co najmniej dwaj przedsiębiorcy spełniający kryteria przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014, w tym co najmniej jeden przedsiębiorca spełniający kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa określone w art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014, prowadzący działalność gospodarczą lub badawczo-rozwojową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i dający rękojmię rzetelnego wydatkowania środków publicznych.

Lista krajów mogących wziąć udział w konkursie dostępna jest na stronie: http://www.eurekanetwork.org/eureka-countries.

Warunkiem udziału konsorcjum naukowego jako Wnioskodawcy, jest jego formalne istnienie na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu EUREKA, potwierdzone zawarciem przez jego członków (nawet warunkowo) umowy konsorcjum już na etapie wnioskowania do NCBR o dofinansowanie.

Dofinansowanie realizacji projektu EUREKA przyznane Wnioskodawcy nie może przekroczyć:

 • w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli konsorcjum naukowego lub grupy przedsiębiorców: 1 000 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 PLN;
 • w przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli przedsiębiorcy: 500 000 PLN.

Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 36 miesięcy.

Wniosek należy przesłać w wersji elektronicznej (skan wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z załącznikami w formacie PDF) na adres eureka@ncbr.gov.pl.

Osoby zainteresowane udziałem w naborze powinny złożyć w DAWP:

 • Formularz rejestracji projektu międzynarodowego;
 • Zgłoszenie Projektu Badawczego;
 • Formularz kwalifikowalności podatku VAT;
 • Zgodę na prowadzenie prac naukowo-badawczych na terenie szpitala lub oświadczenie, że badania nie będą prowadzone na terenie szpitala. W przypadku Szpitala Uniwersyteckiego zgodę stanowi zaakceptowane przez Dyrektora Szpitala Zlecenie;
 • Dane statystyczne o projekcie (na potrzeby Systemu informacji o nauce POLon).

Wszelkich informacji nt. konkursu udzielają pracownicy Sekcji Programów Międzynarodowych DAWP (tel.: 512 749 598; 512 749 616, e-mail: spm@uj.edu.pl).

       

 

Zachęcam do składania wniosków
Prof. dr hab. Marek Sanak

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum Data aktualizacji:  22.08.2017
 Jednostka:  Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej 
 Zamieścił:   Małgorzata Ząbczyńska 

Powrót