Ogłoszenie


wersja do wydruku

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu


                                                
                            
124.1101.109.2017                                              Kraków, dnia 03 lipca 2017 r.

PROREKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum
ogłasza konkurs na 1 stanowisko
WYKŁADOWCY
w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego
Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa
na Wydziale Nauk o Zdrowiu

     Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo  o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:       
- posiadanie tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa,
- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
- ukończone studia podyplomowe  z zakresu interwencji kryzysowej,
- uprawnienia pedagogiczne,
- ukończone szkolenia dydaktyczne,
- doświadczenie zawodowe i dydaktyczne w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego i specjalistycznego,
- posiadanie dorobku naukowego w zakresie pielęgniarstwa neurologicznego,
- ukończone kursy specjalistyczne w zakresie RKO, ordynowania leków i EKG,
- ukończone szkolenia dokształcające w zakresie opieki nad pacjentem,
- posiadanie udokumentowanego zatrudnienia w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego przez okres co najmniej pięciu lat w Uniwersytecie Jagiellońskim lub co najmniej siedmiu lat poza nim, 
- pozytywna opinia dyrektora instytutu i kierownika zakładu w/w jednostki o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy nauczyciela akademickiego.

     Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul. św. Anny 12, pok. 42 następujące dokumenty:

1) podanie, życiorys, kwestionariusz osobowy,
2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, odpis dyplomu ukończenia studiów podyplomowych,
3) prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
4) certyfikaty kursów/szkoleń,
5) informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata/autoreferatu uwzględniającego najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe i inne kandydata,
6) ocenę pracy dydaktycznej potwierdzonej przez kierownika jednostki organizacyjnej z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
7) opinię dyrektora instytutu i kierownika zakładu w/w jednostki,
8) oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych w przypadku wygrania konkursu,
10) oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
11) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 012 422-86-15
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 31 lipca 2017 roku
(decyduje data wpływu do UJ CM).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  30 września 2017 roku.
Uniwersytet Jagielloński -  Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.
Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

                                                                 Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
  Data aktualizacji:  13.07.2017
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Teresa Siejka 

Powrót