Ogłoszenie


wersja do wydruku

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Gospodarki Lekiem Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu                                                               Kraków, dnia 03 lipca 2017 r.

124.1101.121.2017


PROREKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum
ogłasza konkurs na  stanowisko
ASYSTENTA

w Zakładzie Gospodarki Lekiem
Instytutu Zdrowia Publicznego
Wydziału Nauk o Zdrowiu

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu lub w wyjątkowych sytuacjach tytułu zawodowego magistra uzyskanego na kierunku zdrowie publiczne,
- znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem,
- szkolenia z zakresu ekonomiki zdrowia oraz z zakresu EMB i HTA,
- posiadanie dorobku naukowego ( publikacje, wystąpienia naukowe),
- wysoka ocena pracy doktorskiej lub wyróżniająca się pracy magisterska potwierdzona opinią opiekuna naukowego,
- doświadczenie na stanowisku nauczyciela akademickiego.
- pozytywna opinia dyrektora instytutu i kierownika zakładu w/w jednostki  a także w przypadku posiadania
- opinia opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora, również informacje o perspektywach uzyskania stopnia doktora,

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul.  św. Anny 12, pok. 42 następujące  dokumenty:
1) podanie,
2) życiorys,
3) kwestionariusz osobowy,
4) odpis  dyplomu   doktorskiego oraz ukończenia   studiów   wyższych  wraz z suplementem lub zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów,
5) certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego,
6) ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
7) informacje o realizowanych zajęciach dydaktycznych,
9) ankietę dotyczącą działalności naukowej,
8) ankietę  dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana
i jest dla kandydata dostępna z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,
9) opinię dyrektora instytutu i kierownika zakładu w/w jednostki,
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku posiadania stopnia naukowego doktora i wygrania konkursu,
11) oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
12) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 012 422-86-15
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 31 lipca 2017 roku.  
(decyduje data wpływu do UJ CM)
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  30 września 2017 roku.
Uniwersytet Jagielloński -  Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.
Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, /tekst jednolity; Dz. U . z 2016 r. poz. 922 z późn. zm/.

 

                                                                                       Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki Data aktualizacji:  13.07.2017
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Teresa Siejka 

Powrót