Ogłoszenie


wersja do wydruku

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu


                                                                                        Kraków, dnia 03 lipca 2017 r.


124.1101.110.2017
 

PROREKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum
ogłasza konkurs na 1 stanowisko
ADIUNKTA
w Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego  
Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa
na Wydziale Nauk o Zdrowiu


Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.1842 z późn. zm. ) oraz odpowiadają następującym  kryteriom kwalifikacyjnym:
-posiadanie stopnia naukowego doktora  nauk o zdrowiu,
-wysoka ocena pracy doktorskiej,
-ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku pielęgniarskim,
-prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
-ukończone studia podyplomowe w zakresie: Biostatystyka – praktyczne aspekty statystyki w badanych medycznych,
-posiadanie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek lub w trakcie specjalizacji,
-doświadczenie zawodowe na stanowisku pielęgniarki w jednostkach opieki hospicyjnej,
-ukończony kurs specjalistyczny w zakresie „Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I” 
-posiadanie doświadczenia dydaktycznego,
-znajomość języka angielskiego,
-pozytywna opinia Dyrektora Instytutu i Kierownika Zakładu  w/wym. jednostki, a także w przypadku posiadania- opinia
opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej, a w przypadku
kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, informacje o perspektywach uzyskania habilitacji.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul. św. Anny 12,  pok. 42  następujące  dokumenty:
1. podanie, życiorys, kwestionariusz osobowy,
2. odpis dyplomu doktora, dyplom ukończenia studiów wyższych, dyplom ukończenia studiów podyplomowych,
3. stałe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
4. autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,
5. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
6. informację o realizowanych zajęciach dydaktycznych,
7. zaświadczenie o odbyciu kursu, specjalizacji lub uczestniczenia w szkoleniu specjalizacyjnym
8. ankietę dotycząca działalności naukowej,
9. ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była  przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna, z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,
10. recenzje rozprawy doktorskiej,
11. opinię Dyrektora Instytutu i Kierownika Zakładu w/wym. jednostki,
12. oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
13. oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
14. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego  i/lub  dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych w przypadku wygrania konkursu,
15. oświadczenie  o  znajomości  i  akceptacji  zasad  dotyczących  własności  intelektualnej  i  ochrony  prawnej  dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 012 422-86-15
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 31 lipca 2017 roku.  
(decyduje data wpływu do UJ CM)
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  30 września 2017 roku.
Uniwersytet Jagielloński -  Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.
Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, /tekst jednolity: Dz. U . z 2016 r. poz. 922/).

 

                                                                 Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki



 Data aktualizacji:  13.07.2017
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Teresa Siejka 

Powrót