Administracja UJ CM

Dział Organizacji i Promocji CM


Dział merytorycznie podlega Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum

św. Anny 12, 31-008 Kraków
tel.: 12 37 04 361, 12 37 04 389
email: organizacja@cm-uj.krakow.pl; promocja@cm-uj.krakow.pl


Do zakresu działania Działu Organizacji i Promocji CM należą sprawy organizacji i funkcjonowania Collegium Medicum w zakresie obiegu informacji i dokumentacji, organizacji uroczystości władz Collegium Medicum oraz sprawy związane z działalnością informacyjną oraz promocyjną.

Kierownik

mgr Aneta Żurek
e-mail: aneta.alicja.zurek@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 390
ul. św. Anny 12
pokój nr 44


Zespół Organizacji

ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
tel.: 12 37 04 361
email: organizacja@cm-uj.krakow.pl


Do zadań Zespołu Organizacji należy w szczególności:
• opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych CM;
• bieżące aktualizowanie struktury organizacyjnej CM w SAP oraz dokumentach wewnętrznych CM;
• opracowywanie rocznego zbiorczego sprawozdania Rektora z działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych CM;
• prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków oraz kontrola terminowego ich załatwienia, opracowywanie sprawozdań w tym zakresie;
• zamawianie w prasie nekrologów i kondolencji, informowanie społeczności akademickiej o uroczystościach żałobnych;
• udzielanie informacji publicznej, prowadzenie rejestru udzielonych informacji;
• prowadzenie i uaktualnianie bazy BIP;
• organizacja szkoleń dla kadry kierowniczej i administracji CM;
• zamawianie papierów firmowych, tablic informacyjnych, pieczęci i stempli na zlecenie jednostek oraz prowadzenie ewidencji stempli i pieczęci wraz z ich archiwizacją;
• prowadzenie rejestru umów zawieranych przez CM;
• rejestracja i przechowywanie oryginałów polis ubezpieczeniowych, w tym dotyczących majątku CM;
• kontrola zarządcza.

mgr Magdalena Kowalczyk
e-mail: magdalena.1.kowalczyk@uj.edu.pl
pokój nr 30
mgr Magdalena Swałtek
e-mail: magdalena.swaltek@uj.edu.pl
pokój nr 30

Zespół Promocji

ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
tel.: 12 37 04 389
email: promocja@cm-uj.krakow.pl


Do zadań Zespołu Promocji należy w szczególności:
• działania polegające na kształtowaniu i utrzymywaniu pozytywnego wizerunku uczelni;
• zarządzanie stroną internetową – redagowanie i aktualizowanie treści;
• prowadzenie profili UJ CM w portalach społecznościowych;
• planowanie, koordynacja i realizacja ogólnouczelnianej działalności informacyjnej oraz promocyjnej – we współpracy z Działem Promocji i Informacji UJ;
• realizacja wydarzeń promujących naukę i edukację, m. in. Festiwal Nauki;
• realizacja działań promujących ofertę edukacyjną na targach edukacyjnych;
• nadzór nad aktualnościami i kalendarium wydarzeń UJ CM;
• organizacja i obsługa konferencji i spotkań organizowanych przez UJ CM;
• organizacja i obsługa konferencji prasowych we współpracy z Biurem Prasowym UJ;
• opracowywanie baz mediów potrzebnych do prowadzenia działań PR-owych;
• tworzenie i utrzymanie baz danych (kontaktów, danych, zdjęć) z możliwością udostępniania ich pozostałym jednostkom;
• projektowanie, przygotowywanie i zamawianie materiałów informacyjnych oraz promocyjno- reklamowych;
• współpraca z wewnętrznymi i zewnętrznymi jednostkami zajmującymi się działaniami PR-owymi.

mgr inż. arch. Małgorzata Juchnowicz-Sroka
e-mail: m.juchnowicz-sroka@uj.edu.pl
pokój nr 29
mgr Iwona Krużel
e-mail: iwona.kruzel@uj.edu.pl
pokój nr 29
mgr Ewa Skalska
e-mail: ewa.skalska@uj.edu.pl
pokój nr 29

Kancelaria

św. Anny 12, 31-008 Kraków
tel.: 12 37 04 345


Do zadań Kancelarii należy w szczególności:
• przyjmowanie, rozdział i ekspedycja korespondencji CM;
• prowadzenie rejestrów korespondencji.

Ewa Augustyn
e-mail: ewa.augustyn@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 345
pokój nr 15
mgr inż. Natalia Ziółko
e-mail: natalia.ziolko@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 345
pokój nr 15

Sekretariat Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum

ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
tel.: 12 422 40 05
fax: 12 422 48 23
email: z.kanclerza@cm-uj.krakow.pl
mgr Beata Orłowska-Grzesik
e-mail: beata.orlowska-grzesik@uj.edu.pl

Sekretariat Prorektora UJ ds. Collegium Medicum

ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
tel.: 12 422 69 22
fax: 12 422 25 78
email: prorektor.cm@uj.edu.pl
mgr Sylwia Czopek
e-mail: sylwia.czopek@uj.edu.pl

Sekretariat Pełnomocników Rektora UJ w Collegium Medicum

ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
tel.: 12 422 49 18
fax: 12 422 49 18
email: pelnomocnicy.rektora@cm-uj.krakow.pl
lic. Sabina Bartkowiak
e-mail: sabina.bartkowiak@uj.edu.pl

Powrót