Aktualności

OgłoszeniaProrektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds.
Collegium Medicum w Krakowie
ogłasza konkurs na stanowisko:16.10.2014
Konkurs na stanowisko asystenta w wymiarze 3/4 etatu w Zakładzie Dydaktyki Medycznej na Wydziale Lekarskim

15.10.2014
Oferta pracy w Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowej w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum ( pełny etat - umowa na zastępstwo)

15.10.2014
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego Instytutu Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM (w dyscyplinie: medycyna)

15.10.2014
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM (w dyscyplinie: pedagogika)

14.10.2014
Konkurs na stanowisko adiunkta w wymiarze 3/4 etatu w Zakładzie Dydaktyki Medycznej na Wydziale Lekarskim

14.10.2014
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Otolaryngologii na Wydziale Lekarskim

14.10.2014
Konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Dermatologii Katedry Dermatologii na Wydziale Lekarskim


Ogłoszenia wewnątrzuczelniane

17.10.2014
Komunikat kierownika Działu ds. Aparatury UJ CM w sprawie zakupu sprzętu komputerowego do działalności dydaktycznej i administracyjnej

16.10.2014
Komunikat Kierownika Działu Zarządzania Majątkiem UJ CM w sprawie utylizacji odpadów niebezpiecznych

16.10.2014
Komunikat Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum w sprawie bezzwrotnej pomocy świątecznej dla pracowników Uczelni

13.10.2014
Komunikat Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum w sprawie warunków dorabiania i korzystania z zapasowych kluczy do pomieszczeń w obiektach UJ CM

13.10.2014
Dnia 21.10.2014 r. odbędzie się prezentacja funkcjonalności Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

07.10.2014
Komunikat nr 3/2014 zawierający wykaz aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, w okresie od 1.07.2014 r. do 30.09.2014 r. dotyczących działalności UJ CM

01.10.2014
Komunikat w sprawie zbiórki zużytych tonerów i kartridży

Wywiad z Prorektorem UJ ds. CM prof. Piotrem Laidlerem
przeprowadzony przez studentów UJ CM
w ramach Festiwalu Nauki

Wydarzenia


17.10.2014
Z przyjemnością informujemy o sukcesach naszych pracowników i absolwentów UJ CM, jakie miały miejsce w ostatnim czasie:
  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego obradujące podczas XXVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego w Szczecinie, dokonało wyboru Prof. Tomasza Brzozowskiego, kierownika Katedry Fizjologii Wydziału Lekarskiego UJ CM na Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
  • Fizjologicznego w kadencji 2014-2017.
  • Podczas kongresu Polskiego Towarzystwa Urologicznego w Warszawie, Kierownik Katedry i Kliniki Urologii Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Piotr Chłosta, decyzją walnego zgromadzenia członków PTU, został Prezesem Elektem Polskiego Towarzystwa Urologicznego na lata 2015-2018.
  • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska przyznała stypendia młodym naukowcom, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym. Wyróżnieni badacze w kraju, którzy nie ukończyli 35. roku życia, dostaną do 5 tys. zł miesięcznie przez najbliższe trzy lata. Wśród stypendystów znaleźli się pracownicy naukowo-dydaktyczni UJ CM: dr Marcin Waligóra, dr Klaudia Skrzypek, dr Monika Majewska-Szczepanik, dr Krzysztof Tomasz Kamiński i dr Ilona Katarzyna Nenko.
  • Zespół Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w składzie: Adrian Strojny, Maciej Szwałko i Mateusz Zgoda zajął pierwsze miejsce w Zawodach w Ratownictwie Medycznym na Litwie i był najlepszy wśród 30 drużyn. Maciej Szwałko i Mateusz Zgoda to absolwenci kierunku Ratownictwo Medyczne prowadzonego przez Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM.

16.10.2014

W Krakowskim Szpitalu Jana Pawła II w Krakowie miało miejsce uroczyste otwarcie II Międzynarodowej Konferencji Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia, zorganizowanej w ramach projektu „Rozszerzenie europejskiej sieci współpracy w zakresie tzw. „sierocych” chorób kardiologicznych”. Organizatorem była Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II dr Anna Prokop-Staszecka oraz Kierownik Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia – prof. Piotr Podolec.  W imieniu UJ CM konferencję otworzył Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Tomasz Grodzicki. W konferencji wzięli udział międzynarodowi i polscy eksperci, którzy dyskutowali na temat najważniejszych problemów związanych z diagnozowaniem i leczeniem chorób rzadkich w obszarze układu krążenia.

15.10.2014

W Centrum-Dydaktyczno Kongresowym WL UJ CM miała miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 studiów doktoranckich Wydziału: Lekarskiego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu UJ CM. Nowy rok akademicki otworzył Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler a na spotkaniu obecni byli: Pełnomocnik Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM prof. Beata Tobiasz-Adamczyk, Dziekani Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJ CM: prof. Tomasz Grodzicki i prof. Tomasz Brzostek, Pełnomocnik Dziekana ds. studiów podyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM prof. Marek Cegła, Przewodniczący Rady Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców WL UJ CM prof. Jerzy Walocha oraz Kierownicy studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim, Farmaceutycznym i Nauk o Zdrowiu UJ CM: prof. Tomasz Mach, prof. Katarzyna Kieć-Kononowicz oraz prof. Andrzej Pająk. Po raz pierwszy w historii naszej Uczelni uruchomiono również 3-letnie anglojęzyczne studia doktoranckie Phd studies in medical sciences.

14.10.2014

W Auditorium Maximum UJ miało miejsce uroczyste posiedzenie Senatu UJ, któremu przewodniczył Rektor UJ prof. Wojciech Nowak,  zwołane z okazji Święta Edukacji Narodowej. Na wtorkową uroczystość przybył m. in. wojewoda Jerzy Miller i małopolski kurator oświaty Aleksander Palczewski, którzy dokonali aktu dekoracji uhonorowanych pracowników naszej Uczelni. Za wybitne i twórcze dokonania naukowe oraz dydaktyczno-wychowawcze i organizacyjne Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski została uhonorowana prof. Bożena Romanowska-Dixon z Wydziału Lekarskiego UJ CM. Za osiągnięcia naukowe oraz pracę zawodową i działalność publiczną Złoty Krzyż Zasługi otrzymał  prof. Andrzej Pająk  z Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM. Następnie odczytano listę pracowników, którzy zostali uhonorowani Medalami za Długoletnią Służbę. Pełna lista wyróżnionych pracowników UJ, w tym z Wydziału Lekarskiego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu UJ CM,  znajduje się pod adresem http://www.uj.edu.pl/documents/10172/58461833-e3d2-4eae-ae5f-09e2f5cb5255. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie Medali Komisji Edukacji Naukowej. Otrzymali je m. in. prof. Jan Krzek Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, dr Małgorzata Biernat-Sudolska z Wydziału Lekarskiego UJ CM, dr Barbara Prażmowska z Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM i dr Elżbieta Walewska z Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM. Na wtorkowej uroczystości wręczono także srebrny medal „Plus ratio quam vis", który otrzymał prof. Jacek J. Pietrzyk z Wydziału Lekarskiego UJ CM, za wyjątkowe zasługi i zaangażowanie na rzecz rozwoju pediatrii, w szczególności za badania naukowe związane z genetyką kliniczną oraz chorobami okresu noworodkowego. W trakcie uroczystego Senatu UJ wręczono również Nagrodę Ministra Zdrowia. Za wybitne osiągnięcia naukowe w 2013 roku w kategorii nagroda zespołowa dydaktyczna otrzymał ją zespół w składzie prof. Ryszard Korbut, prof. Jacek Jawień, dr hab. Rafał Olszanecki i dr Paweł Wołkow z Wydziału Lekarskiego UJ CM, którzy stworzyli pierwszy w kraju podręcznik do nauki farmakologii dla studentów medycyny i dyscyplin pokrewnych oraz lekarzy. Dyplomy autorom podręcznika "Farmakologia" wręczył Prorektor ds. UJ prof. Piotr Laidler. Na koniec wręczono Nagrody im. Henryka Jordana przyznawane studentom lub doktorantom za wybitne sukcesy sportowe oraz wykazują się nienaganną postawą etyczno-moralną.  Kapituła nagrody wyróżniła m. in. Ludwika Odrzywołka, doktoranta z Wydziału Lekarskiego UJ CM, za wysokie osiągnięcia w kolarstwie szosowym niepełnosprawnych.

11-12.10.2014

W Krakowie odbywała się VII Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej zorganizowana przez Pracownię Psychopatologii Sądowej Katedry Psychiatrii UJ CM wraz z Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie oraz Sekcją Psychologii Sądowej Koła Naukowego Studentów Psychologii UJ. Konferencja miała międzynarodowy charakter i jest największym w Polsce cyklicznym spotkaniem naukowym poświęconym zagadnieniom na styku prawa i psychologii.