Ogłoszenie


wersja do wydruku

Zarządzenie nr 5 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 9 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich UJ CM


137.0200.5.2019


Zarządzenie nr 5
Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
z 24 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 9 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.


Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm., zwanej dalej „pswn”), Zarządzenia nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 września 2016 roku w sprawie kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2016-2020, z późn. zm. oraz pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora UJ z dnia 1 września 2016 r. nr 1.012.934.2016, w związku z wprowadzonymi w systemie USOS zmianami technicznymi zasad przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, zarządzam, co następuje:

§ 1


W zarządzeniu nr 9 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 zdanie drugie, otrzymuje brzmienie:
„Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie dokumentacji określonej w załączniku do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017 r., z późn. zm.), przyjętego w trybie art. 186 ust. 1 psw obowiązującego w danym roku akademickim.”


2) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wniosek o przydzielenie miejsca w domu studenckim w turze z podaniem informacji o dochodzie należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl), z zastrzeżeniem ust. 3.”
Wniosek w turze „bez podawania informacji o dochodach” oraz cudzoziemców i uczestników studiów III-go stopnia/szkoły doktorskiej składany jest tylko i wyłącznie za pomocą formularza systemu USOSweb 


3) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wniosek składany w turze I oraz II wymaga złożenia w formie papierowej Oświadczenia o dochodach za poprzedni rok (zgodnie z zarządzeniem nr 105 Rektora UJ z 16 października 2017 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, z późn. zm.), na podstawie którego można określić sytuację finansową rodziny studenta/doktoranta, u odpowiedniego koordynatora ds. pomocy materialnej na Wydziale (nie dotyczy to tury „bez podawania informacji o dochodach” oraz cudzoziemców i uczestników studiów III-go stopnia/szkoły doktorskiej).”
cd


4) W § 5 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Wnioskodawca w formularzu w systemie USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl) składa następujące oświadczenia:
- Uprzedzona/ny o odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie art. 307 ust. 1 pswn „Student podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyn uchybiający godności studenta"” - oświadczam, że przedstawione w powyższym wniosku informacje i dokumentacja dotycząca stanu i dochodu mojej rodziny są pełne i zgodne ze stanem faktycznym.
- Zapoznałam/em się z Regulaminem przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum i zobowiązuję się do terminowego wnoszenia opłat za zamieszkanie w domu studenckim w wysokości ustalonej odpowiednim Zarządzeniem przez Rektora.
- Zapoznałam/em się z Regulaminem domów studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego (Zarządzenie nr 109 Rektora UJ z 23.10.2015 r.) i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
- Zapoznałam/em się Komunikatem Prorektora UJ ds. Collegium Medicum w sprawie terminów obowiązujących przy ubieganiu się o miejsce w domu studenckim przez studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego
- Collegium Medicum oraz zobowiązuję się do wpłacenia kaucji w wyznaczonym terminie pod rygorem utraty przyznanego miejsca.
- Oświadczam, że ubiegam / nie ubiegam się o przyznanie miejsca dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.”


5) § 7 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„1. Wzór wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim znajduje się w systemie USOSweb.”


6) Uchyla się § 8.


7) Uchyla się załącznik nr 1.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 Data aktualizacji:  24.06.2019
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Swałtek 

Powrót