Inicjatywa NCN w zakresie wsparcia naukowców z Ukrainy

Narodowe Centrum Nauki przygotowało projekt specjalnego programu skierowanego do badaczy z Ukrainy, którzy uciekając przed wojną, znaleźli schronienie w Polsce. Kierownicy grantów finansowanych przez NCN będą mogli w ramach posiadanych środków zatrudnić w zespole naukowców z Ukrainy.

W projektach można będzie zatrudniać osoby, które mają co najmniej stopień naukowy doktora (w ukraińskim systemie kandydat nauk) i przed wybuchem wojny pracowały na ukraińskich uczelniach oraz w innych ośrodkach, a ich działalność i zainteresowania muszą być związane z tematyką projektów.

Maksymalna wysokość środków finansowych pochodzących z jednego grantu nie może przekroczyć 100 tys. zł. W ramach tego limitu możliwe będzie zatrudnienie jednej osoby na rok lub większej liczbę osób na krótszy czas lub z niższym wynagrodzeniem. Fundusze na ten cel mogą pochodzić z każdej pozycji w kosztorysie, a przesunięcia można dokonać bez konieczności zawierania aneksu do umowy.

Szczegóły znajdują się w liście Przewodniczącego Rady NCN i Dyrektora NCN


Back