Ogłoszenie


wersja do wydruku

Pismo okólne nr 4 Prorektora UJ ds. CM z 24 września 2018 roku w sprawie: udzielania zniżek i planowania pensum dydaktycznego w  roku akademickim 2018/2019 w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum


137.0202.4.2018


Pismo okólne nr 4
Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
z 24 września 2018 roku

 

w sprawie: udzielania zniżek i planowania pensum dydaktyczne w  roku  akademickim 2018/2019 w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum

 

W związku z planowaniem pensum dydaktycznego na rok akademicki 2018/2019 osoby zainteresowane obniżeniem pensum w ramach funkcji wymienionych w § 2 Uchwały nr 44/IV/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalania pensum dydaktycznego na rok akademicki 2018/2019, warunków jego obniżania oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych (treść uchwały www.uj.edu.pl) powinny wystąpić z wnioskiem o udzielenie zniżki zgodnie z terminami ustalonymi przez Dziekanów poszczególnych Wydziałów jednak nie później niż do dnia 19 października 2018 r.


Celem ujednolicenia w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum kryteriów obniżania pensum dydaktycznego z tytułu pełnienia przez nauczycieli akademickich funkcji wymienionych w § 2 ust. 2 w/w Uchwały, informuję, że zniżkę można uzyskać w szczególności pełniąc funkcję:
1. Członka Centralnej Komisji ds. Stopni Naukowych i Tytułów Naukowych  - do 20 godzin
2. Pełnomocnika Dziekana - do 20 godzin


Plan zajęć dydaktycznych dla jednostki należy złożyć według terminów ustalonych przez Dziekana Wydziału. Przy sporządzaniu planu należy uwzględnić zasadę, że nauczyciel akademicki powinien wypełniać pensum dydaktyczne na studiach stacjonarnych.
W przypadkach spowodowanych niemożnością pełnego zrealizowania pensum na studiach stacjonarnych, dopuszcza się uzupełnianie brakującej liczby zajęć na studiach niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursach prowadzonych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ.


Przypominam ponadto o obowiązujących zasadach planowania i rozliczania pensum:
1. Nieobecność zaplanowana w momencie tworzenia pensum.


Jeżeli  podczas planowania pensum dydaktycznego wiadome jest, że nauczyciel akademicki będzie przebywał w roku akademickim na urlopie naukowym lub będzie nieobecny z powodu  przewidzianej  nieobecności związanej z długotrwałą chorobą (np. urlop dla poratowania zdrowia), urlopem bezpłatnym, urlopem macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim, należy ustalić wymiar pensum nominalnego z uwzględnieniem tej nieobecności. Analogicznie należy postąpić gdy nauczycielowi nie zaplanowano obciążenia dydaktycznego z powodu jego zatrudnienia po rozpoczęciu roku akademickiego lub z powodu ustania stosunku pracy przed zakończeniem roku akademickiego.
Na okres przewidzianej nieobecności pracownika nie planuje się zajęć dydaktycznych, dlatego należy przyjąć wymiar pensum odpowiadający okresowi pracy.  

2. Nieobecność niezaplanowana w momencie tworzenia pensum.
 Jeżeli w trakcie roku akademickiego nauczyciel akademicki będzie nieobecny z powodu choroby lub innej nieprzewidzianej nieobecności, godziny zajęć dydaktycznych wynikające z pensum dydaktycznego (nominalnego), które według planu zajęć przypadałyby na okres tej nieobecności, zalicza się jako godziny przepracowane zgodnie z planem (tzw. godziny uznane za przepracowane).

Dodatkowe informacje dotyczące planowania zajęć dydaktycznych również na stronie http://www.dso.cm-uj.krakow.pl/
 

 

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum


prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 

 Data aktualizacji:  25.09.2018
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Kowalczyk 

Powrót