Ogłoszenie


wersja do wydruku

Komunikat nr 20 Prorektora UJ ds. CM w sprawie: nagród Rektora UJ dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi UJ CM w 2018 roku


137.0203.20.2018


Komunikat nr 20
Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
z 14 września 2018 roku

w sprawie:  nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w 2018 roku


Uprzejmie informuję, że z okazji inauguracji roku akademickiego 2018/2019 przyznawane będą nagrody Rektora UJ dla wyróżniających się pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.
           Nagrody dla nauczycieli akademickich mogą być przyznawane w następujących kategoriach:
       1. za osiągnięcia naukowe w roku kalendarzowym 2017;
       2. za osiągnięcia dydaktyczne w roku kalendarzowym 2017;
       3. za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2017/2018;
       4. za całokształt dorobku.

Przypominam, że nagrody dla nauczycieli akademickich - zgodnie z § 2 Załącznika nr 15 do Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum mogą być przyznawane nauczycielom akademickim zatrudnionym w UJ CM na podstawie stosunku pracy, a także emerytowanym nauczycielom akademickim UJ CM, gdy nagroda dotyczy roku akademickiego poprzedzającego przejście na emeryturę.
          Uprzejmie informuję, że zgodnie z ww. Regulaminem wynagradzania:
1. nauczyciel akademicki może otrzymać nagrodę ze środków naliczonych na nagrody Rektora UJ  tylko 1 raz w roku kalendarzowym;
2. pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim może zostać przyznana nagroda z ww. środków wyłącznie jeżeli przepracował w UJ CM minimum 2 lata.
         Zgodnie z Załącznikami nr 15 i 16 do Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum – pracownik może otrzymać nagrodę indywidualną albo zespołową w następujących wysokościach:
I.    Nagrody indywidualne dla nauczycieli akademickich:
      1. Za całokształt dorobku oraz za osiągnięcia naukowe:
          - nagroda indywidualna I stopnia   - 26 950 zł
          - nagroda indywidualna II stopnia  - 16 170 zł
          - nagroda indywidualna III stopnia  -10 780 zł
      2. Za osiągnięcia dydaktyczne oraz za osiągnięcia organizacyjne:
          - nagroda indywidualna I stopnia   - 16 170 zł
          - nagroda indywidualna II stopnia  - 10 780 zł
          - nagroda indywidualna III stopnia  -  5 390 zł
II.   Nagrody zespołowe dla nauczycieli akademickich:
          - nagroda zespołowa  I stopnia    -   74 100 zł
          - nagroda zespołowa II stopnia   -    44 460 zł
          - nagroda zespołowa III stopnia   -   29 640 zł
Wysokość nagrody dla członka zespołu nagrodzonego nagrodą zespołową I stopnia nie może być niższa niż 5 390 zł i nie wyższa niż 26 950 zł.
Członek zespołu nagrodzonego nagrodą II stopnia może otrzymać nagrodę nie niższą niż 4000 zł i nie wyższą niż 16 170 zł.
Członek zespołu nagrodzonego nagrodą III stopnia może otrzymać nagrodę nie wyższą niż 10 780 zł.

III.   Nagrody dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
         - nagroda indywidualna I stopnia     1 600 zł    -   2 500 zł
         - nagroda indywidualna II stopnia       500 zł    -   1 500 zł
         - nagroda indywidualna III stopnia      200 zł    -      400 zł

         - nagroda zespołowa  I stopnia    - 20 000 zł
         - nagroda zespołowa II stopnia   -  10 000 zł
         - nagroda zespołowa III stopnia   -   5 000 zł

Członek zespołu nagrodzonego nagrodą I stopnia może otrzymać nagrodę nie niższą niż 1 600 zł i nie wyższą niż 2 500 zł, a członek zespołu nagrodzonego nagrodą II stopnia nie niższą niż 500 zł i nie wyższą niż 1 500 zł, natomiast członek zespołu nagrodzonego nagrodą III stopnia nie wyższą niż 400 zł.

     Jednocześnie informuję, że nie można przekraczać ustalonych limitów finansowych określonych w załączniku nr 1 do niniejszego komunikatu, uzupełniać ich o kwoty „ze środków własnych” jednostek.
Wartość pieniężna nagrody musi być zaproponowana w pełnych złotych oraz wnioski o nagrody dla nauczycieli akademickich powinny być zaakceptowane przez właściwe rady -wydziałów, jednostek pozawydziałowych i międzywydziałowych.

     Proszę o składanie wniosków (wg wzorów stanowiących załączniki nr 2 i 3) o przyznanie nagród dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Dziale Spraw osobowych CM, ul. św. Anny 12 w terminie do dnia 19 października 2018 roku. Proszę również o przesłanie wniosków w wersji elektronicznej na adres e-mail: nagrody@cm-uj.krakow.pl.
     Załączniki do wniosków o nagrody Rektora UJ w postaci książek, publikacji oraz innych materiałów prosimy o przekazywanie w dniu posiedzenia Stałej Senackiej Komisji ds. Odznaczeń i Nagród. O dokładnym terminie i miejscu dostarczenia ww. materiałów zostaną Państwo powiadomieni osobną korespondencją.

 

 

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum


prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

PLIKI ZAŁĄCZNIKÓW Data aktualizacji:  14.09.2018
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Swałtek 

Powrót