Ogłoszenie


wersja do wydruku

Zarządzenie nr 11 Prorektora UJ ds. CM z 31 sierpnia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu konkursu na dofinansowanie projektów w ramach budżetu partycypacyjnego UJ CM.


137.0200.11.2018

Zarządzenie nr 11
Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
z 31 sierpnia 2018 roku

 

w sprawie:  wprowadzenia Regulaminu konkursu na dofinansowanie projektów w ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.
 


Na podstawie § 19 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz § 7 ust. 1 Zarządzenia nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z  dnia 1 września 2016 roku w sprawie kompetencji Rektora, Prorektorów oraz  Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2016-2020, z późniejszymi zmianami, zarządzam co następuje:

§ 1


Wprowadza się Regulamin konkursu na dofinansowanie projektów w ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 ds. Collegium Medicum
 

 prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki

 

PLIKI ZAŁĄCZNIKÓW Data aktualizacji:  31.08.2018
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Swałtek 

Powrót