Ogłoszenie


wersja do wydruku

Decyzja nr 22 Prorektora UJ ds. CM z 31 sierpnia w sprawie: ustalenia wysokości środków przeznaczonych do wydatkowania w ramach budżetu partycypacyjnego UJ CM przedziału finansowego, w jakim powinny zawierać się projekty oraz harmonogramu I edycji Konkursu na dofinansowanie projektów w ramach budżetu partycypacyjnego UJ CM.


137.0201.22.2018


Decyzja nr 22
Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
z 31 sierpnia 2018 roku
 

w sprawie:  ustalenia wysokości środków przeznaczonych do wydatkowania w ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przedziału finansowego, w jakim powinny zawierać się projekty oraz harmonogramu I edycji Konkursu na dofinansowanie projektów w ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.


Na podstawie § 19 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, § 7 ust. 1 Zarządzenia nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 września 2016 roku w sprawie: kompetencji Rektora, Prorektorów  oraz  Kanclerza  Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2016 – 2020, z późniejszymi zamianami, oraz § 1 ust. 7 Regulaminu Konkursu na dofinansowanie projektów w ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11 z 31 sierpnia 2018 roku (zwanego dalej Regulaminem), ustalam, co następuje:

§1


Wysokość środków przeznaczonych do wydatkowania w ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum wynosi 100 000, 00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

§2


Projekty zgłaszane w I edycji Konkursu na dofinansowanie projektów w ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum powinny zawierać się w przedziale od 1 000, 00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) do 50 000, 00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

§3


Harmonogram I edycji Konkursu na dofinansowanie projektów w ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum składa się
z następujących etapów:

1) Zgłaszanie projektów – od 14 września do 31 października;
2) Wstępna weryfikacja projektów – od 2 listopada do 25 listopada;
3) Procedura odwoławcza – od 26 listopada do 2 grudnia;
4) Ponowna weryfikacja projektów – od 3 grudnia do 9 grudnia;
5) Ogłoszenie listy projektów pozytywnie zweryfikowanych – 10 grudnia;
6) Promocja projektów – od 10 grudnia do 9 stycznia;
7) Głosowanie – od 10 grudnia do 9 stycznia;
8) Ogłoszenie wyników głosowania i listy projektów przeznaczonych do realizacji
– 11 stycznia;
9) Ewaluacja –  od 14 stycznia do 31 stycznia.

§4


Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum


prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki

 

 Data aktualizacji:  31.08.2018
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Swałtek 

Powrót