Ogłoszenie


wersja do wydruku

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Dermatologii na Wydziale Lekarskim


Kraków, dnia 05 lipca 2018 r.

       124.1101.251.2018                                                              

PROREKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum
ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA

w Katedrze i Klinice Dermatologii
na Wydziale Lekarskim

 

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.2183 z późn. zm. ) oraz odpowiadają następującym  kryteriom kwalifikacyjnym:

- posiadanie stopnia naukowego doktora  nauk medycznych w zakresie medycyny lub doktora habilitowanego nauk medycznych,

- wysoka ocena pracy doktorskiej,

- prawo wykonywania zawodu lekarza,

- specjalizacja w dziedzinie dermatologii i wenerologii,

- rozpoczęta specjalizacja w dziedzinie immunologii klinicznej,

- odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej/habilitacyjnej również inne liczące się pozycje,

- czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,

- biegła znajomość języka angielskiego w piśmie i mowie,

- posiadanie doświadczenia dydaktycznego w szkole wyższej na kierunkach medycznych, w tym prowadzenie zajęć dla studentów obcojęzycznych,

- doświadczenie kliniczne powyżej 5-letnie w dziedzinie wenerologii przydatne do tworzenia projektów badawczych dotyczących szeroko pojętej profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową,

- pozytywna opinia Kierownika Katedry i Kierownika Kliniki w/wym. jednostki, a także w przypadku posiadania – opinia opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, również informacje od kandydata o perspektywach  uzyskania  habilitacji.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul. św. Anny 12,  pok. 42  następujące  dokumenty:

 1. podanie, życiorys, kwestionariusz osobowy,
 2. odpis dyplomu doktora, odpis dyplomu doktora habilitowanego – w przypadku kandydata ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz  z  suplementem  lub  zaświadczenia o  średniej  ocen  uzyskanej w toku   studiów, odpis dyplomu specjalizacji oraz zaświadczenie o rozpoczętej specjalizacji,
 3. prawo wykonywania zawodu lekarza,
 4. dokument poświadczający znajomość języka angielskiego,
 5. autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,
 6. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 7. informację o realizowanych zajęciach dydaktycznych,
 8. ankietę dotycząca działalności naukowej,
 9. ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była  przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna, z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,
 10. recenzje rozprawy doktorskiej lub recenzje w postępowaniu habilitacyjnym - w przypadku kandydata ze stopniem naukowym doktora habilitowanego,
 11. opinię Kierownika Katedry  i Kierownika Kliniki w/wym. jednostki,
 12. oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 13. oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 14. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego  i/lub  dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu,
 15. oświadczenie  o  znajomości  i  akceptacji  zasad  dotyczących  własności  intelektualnej  i  ochrony  prawnej  dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 012 422-86-15

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 02 sierpnia 2018 roku           (decyduje data wpływu do UJ CM)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  31 października 2018 roku

Uniwersytet Jagielloński -  Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.

Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursowej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie  klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

 

 

                                                                 Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 Data aktualizacji:  10.07.2018
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Katarzyna Mysior 

Powrót