Ogłoszenie


wersja do wydruku

Konkurs na stanowisko asystenta w wymiarze 3/4 etatu w Zakładzie Dydaktyki Medycznej na Wydziale Lekarskim


Kraków, dnia 04 lipca 2018  r.                             

124.1101.254.2018

PROREKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum
ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA
w wymiarze ¾ etatu

w Zakładzie Dydaktyki Medycznej
na Wydziale Lekarskim

 

Do  konkursu  mogą   przystąpić  osoby,  które  spełniają  wymogi  określone  w  art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o  szkolnictwie  wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:       

  • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych lub w wyjątkowych sytuacjach tytułu zawodowego lekarza;
  • posiadanie specjalizacji w zakresie kardiologii lub otwarta specjalizacja z zakresu kardiologii;
  • znajomość języka angielskiego;
  • posiadanie doświadczenia dydaktycznego, w tym minimum 3-letnie doświadczenie w zakresu prowadzenia zajęć techniką nauczania opartego o problem w szkolnictwie wyższym;
  • posiadanie dorobku naukowego (publikacje, wystąpienia naukowe);
  • umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, potwierdzona opinią kierownika jednostki;
  • pozytywna opinia kierownika Zakładu w/w jednostki lub w przypadku posiadania – opinia opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela  akademickiego.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul.  św. Anny 12, pok. 42 następujące  dokumenty:

1) podanie,

2) życiorys,

3) kwestionariusz osobowy,

4) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i/lub dyplomu doktorskiego,

5) stałe prawo wykonywania zawodu,

6) autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,

7) wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron);

8) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego,

9) informacje o realizowanych zajęciach dydaktycznych

11) ankietę dotyczącą działalności naukowej,

11) ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana
i jest dla kandydata dostępna z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,

12) opinię kierownika Zakładu w/w jednostki, opiekuna naukowego – w przypadku posiadania,

13) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych,

14) oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

15) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem  03 sierpnia  2018 roku. (decyduje data wpływu do UJ CM)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  31 grudnia 2018 roku.

Uniwersytet Jagielloński -  Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.”

 

  Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 Data aktualizacji:  06.07.2018
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Katarzyna Mysior 

Powrót