Ogłoszenie


wersja do wydruku

Konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Dermatologii Katedry Dermatologii na Wydziale Lekarskim


124.1101.252.2018                                                                                                          Kraków, dnia  05 lipca 2018 r.

 

PROREKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum
ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w Klinice Dermatologii Katedry Dermatologii
na Wydziale Lekarskim

 

Do  konkursu mogą przystąpić  osoby,  które  spełniają  wymogi  określone  w  art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie  wyższym  (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r.,  poz. 2183  z  późn.  zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych w zakresie medycyny lub otwarty przewód doktorski w zakresie medycyny,
  • posiadanie tytułu zawodowego lekarza,
  • wysoka ocena pracy doktorskiej potwierdzona opinią opiekuna naukowego w przypadku kandydata ze stopniem naukowym  doktora,
  • specjalizacja w dziedzinie Dermatologia i Wenerologia,
  • posiadane co najmniej 5-  letnie doświadczenie w dziedzinie dermatologii i wenerologii,
  • biegła znajomość języka angielskiego,
  • posiadane co najmniej  5 - letnie doświadczenie dydaktyczne,
  • pozytywna opinia kierownika katedry i kliniki w/w jednostki,  a także  w  przypadku posiadania opinia opiekuna naukowego  o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego  doktora również informacje o perspektywach uzyskania  stopnia doktora.

 

Kandydaci przystępujący  do  konkursu  winni  złożyć  w  Dziale  Spraw  Osobowych UJ CM, Kraków, ul.  Św. Anny 12, pok. 42 następujące  dokumenty:

      1) podanie, życiorys, kwestionariusz osobowy,

      2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów oraz odpis dyplomu doktora w przypadku kandydata ze stopniem naukowym doktora lub zaświadczenie o otwarciu doktoratu,

      3) stałe prawo wykonywania zawodu lekarza,

      4) dyplom specjalizacji,

      5) zaświadczenie o znajomości języka angielskiego,

      6) informacje o realizowanych zajęciach dydaktycznych,

      7) wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),

      8) ankietę dotyczącą działalności naukowej,

       9) ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,

      10) opinię kierownika katedry i kliniki w/w jednostki,  opiekuna naukowego – w przypadku posiadania,

      11) oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

      12) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku posiadania stopnia naukowego doktora i wygrania konkursu,

      13) oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

      14) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 012 422-86-15

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem  02 sierpnia 2018 roku (decyduje data wpływu do UJ CM).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 października 2018 roku.

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.

Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursowej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

 

                                                                                                                                   Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki  

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 Data aktualizacji:  06.07.2018
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Katarzyna Mysior 

Powrót