Ogłoszenie


wersja do wydruku

Komunikat nr 15 Zastępcy Kwestora UJ ds. CM z 4 lipca 2018 roku w sprawie: realizowania wydatków z projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych


137.0203.15.2018


Komunikat nr 15
Zastępcy Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
z 4 lipca 2018 roku


w sprawie: realizowania wydatków z projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

 

Szanowni Państwo,


w związku z kierowanymi wnioskami dotyczącymi uruchomienia finansowania z tzw. „kosztów pośrednich” projektów oraz pytaniami odnośnie partycypowania Kierowników Projektów w tych środkach zgodnie z zaleceniami Narodowego Centrum Nauki, pragnę przypomnieć o podstawowych zasadach dotyczących realizowania wydatków z projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych:

 

  •  ocena kwalifikowalności kosztów w projektach odbywa się nie tylko na etapie oceny wniosku, raportów okresowych i raportu końcowego ale również na etapie audytu zewnętrznego oraz kontroli projektu,
  • koszty kwalifikowane dzielą się na koszty bezpośrednie projektu (bezpośrednio związane z  zadaniami realizowanymi w projekcie) oraz koszty pośrednie (ogólne wydziałów oraz uczelni) określone w kwotach ryczałtowych odzwierciedlające wydatki, które jednostka musi ponieść aby zapewnić realizację zadań w projekcie, jego rozliczenie, oraz pokrycie ewentualnych ryzyk związanych z jego realizacją
  • katalog kosztów pośrednich jest określany uchwałami bądź wytycznymi instytucji finansujących (NCN, NCBiR, MNiSW, innych) i obejmuje między innymi koszty utrzymania obiektów (w tym mediów), remontów, napraw i serwisowania sprzętu oraz wszelkie opłaty manipulacyjne, bankowe, koszty personelu administracyjnego i finansowego. Oznacza to, iż kwota kosztów pośrednich określona w budżecie projektu nie może być, co do zasady, źródłem finansowania kosztów, które mogły ale nie zostały przewidziane w ramach planowanych kosztów bezpośrednich projektu.


Chcę również zwrócić Państwa uwagę na fakt, że decyzją Stałej Komisji Rektorskiej ds. Collegium Medicum 10% kosztów pośrednich zaplanowanych w projektach NCN, które otrzymały finansowanie przeznaczonych zostaje na gratyfikacje finansowe w postaci dodatków specjalnych lub wynagrodzenie z zawartych umów cywilno–prawnych dla osób zaangażowanych w przygotowanie wniosków o projekty (jest to pula do dyspozycji Kierownika Projektu).


Ponadto od projektów realizowanych na bazie infrastruktury szpitali–zgodnie z zawartymi umowami – uczelnia odprowadza do szpitali 10% narzutu zrealizowanych kosztów pośrednich na koniec każdego roku budżetowego.


Przypominam Państwu również, że w związku z zapisami ustawy o zamówieniach publicznych:

  • zgodnie z Regulaminem z dnia 26 kwietnia 2017 roku określającym zasady i formy udzielania zamówień finansowanych ze środków publicznych w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum dysponenci środków, w tym Kierownicy Projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych są zobowiązani niezwłocznie po zawarciu umowy o finansowanie projektu do złożenia w Dziale Zamówień Publicznych UJ CM harmonogramu wydatkowania środków według wzoru określonego w załączniku nr 1 w/w Regulaminu,
  • niespełnienie obowiązku wynikającego z powyższego zapisu Regulaminu skutkuje brakiem możliwości wydatkowania środków, w tym: akceptacji zamówień, płatności faktur, zawarcia umów cywilno-prawnych, przyznania dodatków do wynagrodzenia etc.

 

 

 Zastępca Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego
 ds. Collegium Medicum
                                                                
  mgr Dorota Kłyś

 Data aktualizacji:  04.07.2018
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Kowalczyk 

Powrót