Ogłoszenie


wersja do wydruku

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Higieny i Dietetyki na Wydziale Lekarskim


124.1101.248.2018                                                                                      Kraków, dnia 03 lipca 2018 r.

 

PROREKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
ogłasza konkurs na stanowisko
STARSZEGO WYKŁADOWCY
w Zakładzie Higieny i Dietetyki na Wydziale Lekarskim

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych, biologicznych, nauk o zdrowiu lub nauk o ziemi;

- posiadanie tytułu zawodowego magistra chemii, biologii, lub innego związanego z naukami medycznymi lub naukami o zdrowiu;

- posiadanie dyplomu specjalisty w dziedzinie zdrowie środowiskowe;

- ukończone studia podyplomowe w zakresie żywienia człowieka lub poradnictwa żywieniowego;

- posiadanie udokumentowanego zatrudnienia w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego przez okres co najmniej siedmiu lat w Uniwersytecie Jagiellońskim lub co najmniej dziewięciu lat poza nim,

- pozytywna opinia kierownika zakładu w/w jednostki.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM , Kraków, ul. Św. Anny 12, pok. 40 następujące dokumenty:

1) podanie,

2) życiorys,

3) kwestionariusz osobowy,

4) odpis dyplomu doktorskiego,

5) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

6) dyplom specjalisty w dziedzinie zdrowie środowiskowe,

7) dyplom ukończona studiów podyplomowych w zakresie żywienia człowieka lub poradnictwa żywieniowego,

8) informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata/autoreferatu uwzględniającego najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe i inne kandydata,

9) ocena pracy dydaktycznej potwierdzonej przez kierownika jednostki organizacyjnej z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

10) dokument potwierdzający zatrudnienie w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego przez okres co najmniej siedmiu lat w Uniwersytecie Jagiellońskim lub co najmniej dziewięciu lat poza nim,

11) pozytywna opinia kierownika w/w jednostki,

12) oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

13) oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

14) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu,

15) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 012 422-86-15

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 13 sierpnia 2018 r. (decyduje data wpływu do UJ CM)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 października 2018 r.

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.

 

Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

 

Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 

 

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 Data aktualizacji:  04.07.2018
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Karolina Małysa 

Powrót