Ogłoszenie


wersja do wydruku

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Higieny i Dietetyki na Wydziale Lekarskim


124.1101.249.2018                                                                                      Kraków, dnia 03 lipca 2018 r.

 

PROREKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
ds. Collegium Medicum
ogłasza konkurs na stanowisko
ADIUNKTA
w Zakładzie Higieny i Dietetyki na Wydziale Lekarskim

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

- posiadanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego nauk medycznych,

- wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,

- ukończone studia podyplomowe w zakresie żywienia człowieka lub poradnictwa żywieniowego;

- odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej/habilitacyjnej również inne liczące się pozycje,

- czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,

- udokumentowany udział w projektach krajowych lub międzynarodowych,

- pozytywna opinia kierownika Zakładu ww. jednostki o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, również informacja o perspektywach uzyskania habilitacji,

- umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, potwierdzona opinią kierownika ww. jednostki (dotyczy kandydata bez habilitacji),

- dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul. św Anny 12, pok. 40 następujące dokumenty:

1) podanie

2) życiorys,

3) kwestionariusz osobowy,

4) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów,

5) odpis dyplomu doktorskiego / habilitacji,

6) recenzje pracy doktorskiej / rozprawy habilitacyjnej,

7) dyplom ukończona studiów podyplomowych w zakresie żywienia człowieka lub poradnictwa żywieniowego;

8) dokument potwierdzający udział w projektach krajowych lub międzynarodowych,

9) autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,

10) ankietę dotyczącą działalności naukowej,

11) wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),

12) opinię kierownika ww. jednostki, a także w przypadku posiadania takiej opinii dodatkowo - opinia opiekuna naukowego,

13) informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,

14) ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna, z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,

15) zaświadczenie o znajomości języka angielskiego,

16) oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

17) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu,

18) oświadczenie w trybie art.109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

19) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

 

Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 012 422-86-15

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 13 sierpnia 2018 r. (decyduje data wpływu do UJ CM)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 października 2018 r.

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.

 

Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

 

Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 Data aktualizacji:  04.07.2018
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Karolina Małysa 

Powrót