Ogłoszenie


wersja do wydruku

Konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych na Wydziale Lekarskim


124.1101.50 .2018                                                                                                     Kraków, dnia 03 lipca 2018 r.

 

PROREKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum
ogłasza konkurs na stanowisko
Asystenta
w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych na Wydziale Lekarskim

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn.. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych lub w wyjątkowych sytuacjach tytułu zawodowego lekarza medycyny;

- stałe prawo wykonywania zawodu;

- posiadanie tytułu specjalisty w zakresie choroby wewnętrzne lub gastroenterologia lub specjalizacja na ukończeniu;

- odpowiedni dorobek naukowy, obejmujący liczące się publikacje;

- pozytywna opinia kierownika kliniki/katedry ww. jednostki o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora, również informacja o perspektywach uzyskania doktoratu,

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul. św. Anny 12, pok. 40 następujące dokumenty:

1) podanie

2) życiorys,

3) kwestionariusz osobowy,

4) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów,

5) odpis dyplomu doktorskiego oraz recenzje pracy doktorskiej (w przypadku posiadania stopnia dr),

6) stałe prawo wykonywania zawodu lekarza,

7) dyplom specjalisty zakresie choroby wewnętrzne lub gastroenterologia lub dokument potwierdzający rozpoczęcie specjalizacji,

8) ankietę dotyczącą działalności naukowej,

9) wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),

10) opinię kierownika kliniki/katedry ww. jednostki, a także w przypadku posiadania takiej opinii dodatkowo - opinia opiekuna naukowego,

11) informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,

12) ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna, z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,

13) zaświadczenie o znajomości języka angielskiego,

14) oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

15) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu,

16) oświadczenie w trybie art.109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

17) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

 

Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 012 422-86-15

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 13 sierpnia 2018 r. (decyduje data wpływu do UJ CM)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 grudnia 2018 r.

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.

 

Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

 

Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 Data aktualizacji:  03.07.2018
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Karolina Małysa 

Powrót