Ogłoszenie


wersja do wydruku

Zarządzenie nr 1 Prorektora UJ CM z 10 stycznia 2018 roku


                                                                                                                                                                                137.0200.1.2018
Zarządzenie nr 1
Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
z 10 stycznia 2018 roku

 

w sprawie: zasad rozliczania kosztów pośrednich podstawowej działalności operacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum (zwanego dalej UJ CM).


Na podstawie § 18 pkt.1 i § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz.1533) oraz § 19 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego zarządzam, co następuje:
 

§ 1.
(Definicje)

Na potrzeby niniejszego zarządzenia przyjmuje się następujące definicje:

     1. koszty bezpośrednie – koszty podstawowej działalności operacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, które zgodnie z dokumentami źródłowymi są bezpośrednio związane z określonym rodzajem działalności podstawowej uczelni,
     2. koszty pośrednie – koszty działalności Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, których w sposób jednoznaczny nie można zakwalifikować do określonych rodzajów działalności podstawowej uczelni, na koszty pośrednie składają się koszty ogólnowydziałowe i koszty ogólnouczelniane,
     3. koszty ogólnowydziałowe – koszty obejmujące sumę kosztów osobowych i rzeczowych związanych z funkcjonowaniem administracji i obsługi jednostek organizacyjnych wydziałów oraz infrastruktury ogólnowydziałowej,
     4. koszty ogólnouczelniane – koszty obejmujące sumę kosztów osobowych i rzeczowych związanych z funkcjonowaniem administracji i obsługi jednostek uczelni nie wchodzących w skład wydziałów oraz kosztów infrastruktury ogólnouczelnianej.


§ 2.
(Koszty bezpośrednie)

1. Koszty bezpośrednie podlegają ewidencji księgowej według źródeł ich finansowania oraz:
      1. dla działalności dydaktycznej w podziale na jednostki organizacyjne UJ CM,
      2. dla działalności naukowo-badawczej w podziale na projekty i zadania badawcze,
      3. dla działalności usługowo-badawczej w podziale na jednostki organizacyjne UJ CM, które tą działalność prowadzą.

2. Koszty bezpośrednie jednostek międzywydziałowych podlegają rozliczeniu do kosztów bezpośrednich wydziałów w oparciu o algorytm uwzględniający liczbę godzin dydaktycznych wykonywanych przez te jednostki na rzecz wydziałów.


§ 3.
(Koszty pośrednie działalności dydaktycznej)

Koszty pośrednie działalności dydaktycznej rozliczane są w okresach miesięcznych wskaźnikiem procentowym proporcjonalnie do:

     1. przychodów działalności dydaktycznej zrealizowanych na studiach niestacjonarnych, studiach i kursach w ramach kształcenia podyplomowego – do wysokości 30% przychodów, przy czym wysokość narzutu dla kosztów ogólnowydziałowych wynosi 15% przychodów i dla kosztów ogólnouczelnianych 15% przychodów,
     2. przychodów działalności dydaktycznej zrealizowanych na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku obcym – do wysokości 40% przychodów, przy czym wysokość narzutu dla kosztów ogólnowydziałowych wynosi 20% przychodów i dla kosztów ogólnouczelnianych - 20% przychodów,
     3. kosztów bezpośrednich działalności dydaktycznej zrealizowanych na studiach stacjonarnych – zgodnie z metodologią rozliczania kosztów przyjętą w instrukcji zamykania controllingowego miesiąca w księgach rachunkowych UJ CM,
     4. przychodów pozostałej działalności dydaktycznej nie wymienionych wyżej w tym zrealizowanych w ramach konferencji, kursów, warsztatów itp. – do wysokości 30% przychodów, przy czym wysokość narzutu dla kosztów ogólnowydziałowych wynosi 15% przychodów i dla kosztów ogólnouczelnianych 15% przychodów.


§ 4.
(Koszty pośrednie działalności naukowo-badawczej)

Koszty pośrednie działalności naukowo - badawczej rozliczane są w okresach miesięcznych wskaźnikiem procentowym proporcjonalnie do:

     1. kosztów zadań badawczych finansowanych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego – w wysokości 30% kosztów bezpośrednich,
     2. kosztów zadań badawczych finansowanych z dotacji dla młodych naukowców – w wysokości 15% kosztów bezpośrednich,
     3. kosztów projektów naukowo - badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych – według zasad przyjętych dla tych projektów lub wynikających z zawartych umów z podmiotami zewnętrznymi,
     4. kosztów działalności usługowo - badawczej realizowanej przez jednostki organizacyjne UJ CM – w wysokości 30% kosztów bezpośrednich.

Koszty pośrednie działalności naukowo - badawczej podlegają podziałowi na koszty ogólnowydziałowe oraz ogólnouczelniane wskaźnikiem procentowym wynoszącym po 50%.


§ 5.
(Wejście w życie)

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, przy czym zasady rozliczania kosztów stosuje się dla kosztów ewidencjonowanych w księgach UJ CM począwszy od 1 stycznia 2018 roku. 

 

 

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum

 

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 

 

 

 Data aktualizacji:  11.01.2018
 Jednostka:  Dział Księgowości i Rozliczeń UJ CM 
 Zamieścił:  Alicja Kruk 

Powrót