Ogłoszenie


wersja do wydruku

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Organicznej Katedry Chemii Organicznej na Wydziale Farmaceutycznym


 

124.1101.  3   .2018                  Kraków, dnia 8 stycznia 2018 r.                      

                                                              
PROREKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum
ogłasza konkurs na stanowisko
ADIUNKTA
w  Zakładzie Chemii Organicznej Katedry Chemii Organicznej
na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM 

       
Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

-posiadanie stopnia naukowego doktora nauk farmaceutycznych lub doktora habilitowanego n. farm. (w przypadku posiadania stopnia naukowego dr n. farm. – wysoka, wyróżniająca się ocena pracy doktorskiej);
-odpowiedni dorobek naukowy, obejmujący oprócz pracy doktorskiej/habilitacyjnej również inne liczące się pozycje;
-czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w udziale w konferencjach i sympozjach naukowych;
-umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych potwierdzona opinią kierownika jednostki (dotyczy kandydata bez habilitacji);
-doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania i syntezy nowych związków biologicznie aktywnych;
-doświadczenie w zakresie zastosowania technik spektroskopowych w chemii organicznej i chemii leków;
-umiejętność pracy w zespole;
-znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym w mowie i piśmie; 
-pozytywna opinia kierownika Katedry i Zakładu w/w jednostki, a także w przypadku posiadania opinia opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, informacje o perspektywach uzyskania habilitacji.

     Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul.  św. Anny 12, pok. 40 następujące  dokumenty:
- podanie,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy,
- odpis dyplomu doktorskiego i/lub doktora habilitowanego,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów;
- autoreferat  uwzględniający   najważniejsze   dziedziny   badawcze i  osiągnięcia  naukowe kandydata;
- wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron)
- informację o realizowanych zajęciach dydaktycznych,
- ankietę dotyczącą działalności naukowej,
- ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna, z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,
- recenzje pracy doktorskiej i/lub rozprawy habilitacyjnej,
- poświadczenie posiadania doświadczenia zawodowego w zakresie projektowania i syntezy nowych związków biologicznie aktywnych;
- poświadczenie posiadania doświadczenia w zakresie zastosowania technik spektroskopowych w chemii organicznej i chemii leków;
- zaświadczenie o znajomość języka angielskiego; 
- opinię kierownika  katedry i zakładu w/w jednostki,  a także w przypadku posiadania opinia opiekuna naukowego ,
- oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
- oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych i wygrania konkursu;
- oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 012 422-86-15.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem  05 lutego 2018r.  
/decyduje data wpływu do UJ CM/
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  31 marca 2018r.
      Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.
         Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy  dla   potrzeb   niezbędnych  do   realizacji   procesu   rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2016,  poz.922 z późn. zm.).

Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
                   

 Data aktualizacji:  10.01.2018
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Teresa Siejka 

Powrót