Ogłoszenie


wersja do wydruku

Konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika na Wydziale Lekarskim


Kraków, dnia 03 stycznia 2018 r.

124.1101.1.2018                                                

  PROREKTOR

Uniwersytetu Jagiellońskiego

ds. Collegium Medicum

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w Klinice Pulmonologii

II Katedry Chorób  Wewnętrznych im. Prof. Andrzeja Szczeklika

na Wydziale Lekarskim

 

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.1842 z późn. zm. ) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych lub w wyjątkowych sytuacjach tytułu zawodowego lekarza;
 • wysoka ocena pracy doktorskiej lub wyróżniająca się praca magisterska potwierdzona opinią opiekuna naukowego;
 • posiadanie specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, bądź udokumentowane jej rozpoczęcie;
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • udział w projektach badawczych;
 • odbyte staże zagraniczne;
 • udział w konferencjach i szkoleniach;
 • pozytywna opinia kierownika Kliniki oraz Katedry w/wym. jednostki, o a także w przypadku posiadania – opinia opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora, informacje o perspektywach uzyskania doktoratu.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul. św. Anny 12,  pok. 42  następujące  dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dyplomu doktorskiego i/lub dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów,
 5. stałe prawo wykonywania zawodu,
 6. informacja o odbytych stażach zagranicznych,
 7. autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,
 8. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 9. dokumenty potwierdzający znajomość języka angielskiego,
 10. ankietę dotycząca działalności naukowej,
 11. ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była  przeprowadzana  i jest dla kandydata dostępna, z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,
 12. opinię kierownika Kliniki w/wym. jednostki,
 13. oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 14. oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 15. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego  i/lub  dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu,
 16. oświadczenie  o  znajomości  i  akceptacji  zasad  dotyczących  własności  intelektualnej  i  ochrony  prawnej  dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 012 422-86-15

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 31 stycznia 2018 roku.          
(decyduje data wpływu do UJ CM)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  30 czerwca 2018 roku.

Uniwersytet Jagielloński -  Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, /tekst jednolity; Dz. U . z 2016 r. poz. 922 z późn. zm/.

 

 

                                                                 Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 Data aktualizacji:  09.01.2018
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Katarzyna Mysior 

Powrót