Ogłoszenie


wersja do wydruku

Pismo okólne nr 1 Prorektora UJ CM z 8 stycznia 2018 roku


137.0202.1.2018

Pismo okólne nr 1
Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
z 8 stycznia 2018 roku


w sprawie: kwalifikowania i klasyfikowania wydatków strukturalnych ponoszonych z wydatków strukturalnych ponoszonych z krajowych środków publicznych


W związku z uchyleniem art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2017 poz. 2077) nakładającego obowiązek klasyfikowania krajowych wydatków publicznych, ponoszonych w obszarach interwencji funduszy strukturalnych według dodatkowej klasyfikacji określającej kody wydatków strukturalnych, na podstawie § 27 ust. 4  w zw. z § 28 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, ustalam co następuje:

§1

Przestają obowiązywać wytyczne określone w Piśmie okólnym nr 3/2013 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium  Medicum z dnia 11 grudnia 2013 roku, znak: RP CM-0132/3/2013.

§2

Pismo okólne wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy wydatków ponoszonych począwszy od dnia 1 stycznia 2018 roku.

 

 

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum

 

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 Data aktualizacji:  08.01.2018
 Jednostka:  Dział Księgowości i Rozliczeń UJ CM 
 Zamieścił:  Alicja Kruk 

Powrót