Ogłoszenie


wersja do wydruku

Nabór wniosków do IX edycji konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu LIDER


118.0640.1.2018

OGŁOSZENIE
Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum

z dnia 3 stycznia 2018 r.
w sprawie:

IX edycji konkursu
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
w ramach Programu LIDER

 

Nabór wniosków w UJ CM:                            01 marca 2018 r.

Zamknięcie naboru wniosków w NCBR:       15 marca 2018 r.

Dokumentacja konkursowa:   http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-ix-edycja/

 

Uprzejmie informuję, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło kolejny nabór wniosków na projekty skierowane do młodych naukowców w ramach Programu LIDER. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych.

Wnioskodawcami mogą być wyłącznie osoby, które spełnią łącznie następujące warunki:

  1. do dnia ogłoszenia konkursu nie ukończyły 35 roku życia (przy weryfikacji kryterium uwzględniane są przerwy wynikające z faktu korzystania z urlopów: macierzyńskiego, ojcowskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy),
  2.  posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera bądź lekarza medycyny (tj. ukończone studia II stopnia), lub posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych.
  3. posiadają udokumentowany dorobek naukowy pozwalający stwierdzić, że dotychczasowe dokonania w obszarze, w którym zamierzają prowadzić badania naukowe lub prace rozwojowe w ramach Projektu (np. publikacje, zgłoszenia patentowe, potwierdzone wdrożenia wyników badań) są ponadprzeciętne wobec osiągnięć innych naukowców na podobnym etapie kariery
  4. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
  5. dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
  6. pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce, i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
  7. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce.

Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.

ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW W UJ CM

Kompletny wniosek oraz oświadczenie woli wygenerowane z systemu podpisane przez Wnioskodawcę wraz z pozostałymi załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach w Dziale Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej (DAWP). Na wersji papierowej wniosku wymagane są oryginalne podpisy i pieczęcie kierownika projektu, jego bezpośredniego przełożonego (kierownika katedry, kliniki, zakładu, pracowni) oraz dziekana właściwego wydziału.

  1. nabór wniosków odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie https://lsi.ncbr.gov.pl
  2. w celu sprawdzenia wniosku pod względem formalno-finansowym można konsultować wersje próbne wniosku z pracownikami Sekcji Programów Krajowych Działu Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej,
  3. do wniosku należy dołączyć:

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w DAWP pod numerem tel.: 12 37 04 371, 12 37 04 340, 12 37 04 383.

 

Zachęcam do składania wniosków,

prof. dr hab. Marek Sanak

 Data aktualizacji:  04.01.2018
 Jednostka:  Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej 
 Zamieścił:   Małgorzata Ząbczyńska 

Powrót