Ogłoszenie


wersja do wydruku

Konkurs na stanowisko adiunkta w wymiarze 3/4 etatu w Klinice Ginekologii i Onkologii Katedry Ginekologii i Położnictwa na Wydziale Lekarskim


 

124.1101.168 .2017                                                     Kraków, dnia 20 grudnia 2017  r.    


PROREKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum
ogłasza konkurs na stanowisko
ADIUNKTA w wymiarze ¾ etatu
Klinice Ginekologii i Onkologii
Katedry Ginekologii i Położnictwa  UJ CM
na Wydziale Lekarskim

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
   -  posiadanie stopnia  naukowego doktora lub doktora habilitowanego nauk medycznych,
- stałe prawo wykonywania zawodu lekarza,
   -  wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,
   -  posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
-  posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie ginekologii onkologicznej,
   - odpowiedni  dorobek  naukowy  obejmujący  oprócz  pracy   doktorskiej / habilitacyjnej również  inne  liczące się  pozycje,
   - czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności  w  wystąpieniach  na konferencjach i sympozjach,
  - pozytywna opinia kierownika kliniki/katedry ww. jednostki  o kwalifikacjach  i  predyspozycjach   kandydata  do pracy   naukowej  i dydaktycznej,  a  w  przypadku  kandydata   bez   stopnia  naukowego doktora habilitowanego, również informacja o perspektywach uzyskania habilitacji,
   -  umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, potwierdzona opinią kierownika ww. jednostki  (dotyczy kandydata bez habilitacji).
Kandydaci   przystępujący  do   konkursu  powinni   złożyć  w  Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul.  św. Anny 12, pok. 40 następujące  dokumenty:
1) podanie
2) życiorys,
3) kwestionariusz osobowy,
4) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów,
5) odpis dyplomu doktorskiego / habilitacji,
6) recenzje pracy doktorskiej / rozprawy habilitacyjnej,
7) stałe prawo wykonywania zawodu lekarza,
8) dyplom specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
9) dyplom specjalisty w dziedzinie ginekologii onkologicznej,
10) autoreferat  uwzględniający   najważniejsze   dziedziny   badawcze  oraz  osiągnięcia  naukowe kandydata,
11) ankietę dotyczącą działalności naukowej,
12) wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa  i  ilości stron),
13) opinię kierownika kliniki/katedry ww. jednostki, a także w przypadku posiadania takiej opinii dodatkowo - opinia opiekuna naukowego,
14) informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
15) ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna, z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,
16) zaświadczenie o znajomości języka angielskiego,
17) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu,
18) oświadczenie w trybie art.109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
19) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.
Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 012 422-86-15
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 19 stycznia 2018 r.
(decyduje data wpływu do UJ CM)
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 marca 2018 r.
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.
Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami).

 

                                Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
 

 Data aktualizacji:  27.12.2017
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Teresa Siejka 

Powrót