Ogłoszenie


wersja do wydruku

Konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii na Wydziale Lekarskim


                       
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
                 W KRAKOWIE                                   Kraków, dnia  20 grudnia 2017r.
124.1101. 143 .2017


                                                                                                                                           
PROREKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum
ogłasza konkurs na stanowisko
ADIUNKTA
w Klinice Chorób Serca i Naczyń
Instytutu Kardiologii
na Wydziale Lekarskim

              Do   konkursu   mogą   przystąpić   osoby, które   spełniają   wymogi określone w   art.109   ustawy z   dnia 27.07.2005 r.   Prawo  o   szkolnictwie   wyższym   ( tekst  jednolity :  Dz. U.  z   2016 r.   poz. 1842 z póżn. zm.) oraz  odpowiadają następującym  kryteriom  kwalifikacyjnym:
- posiadanie stopnia  naukowego doktora lub doktora habilitowanego  nauk medycznych w dyscyplinie medycyna,
-wysoka ocena pracy doktorskiej/ habilitacji  potwierdzona opinią opiekuna naukowego / dla kandydata ze stopniem dr/
- posiadanie specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych
- posiadanie specjalizacji w zakresie kardiologii
- doświadczenie w pracy dydaktycznej, umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych/dot.kandydata bez hab./
- zainteresowanie pracą naukową
- odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej / habilitacji również inne liczące się pozycje,
- czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach  na konferencjach i sympozjach
- pozytywna opinia dyrektora instytutu, kierownika kliniki  w/w jednostki a także w przypadku posiadania opinia opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego również informacje o perspektywach uzyskania habilitacji
- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
Kandydaci   przystępujący  do   konkursu  winni   złożyć  w  Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul.  św. Anny 12, pok. 40 następujące  dokumenty:
- podanie
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy,
- odpis  dyplomu  ukończenia  studiów wyższych
- odpis dyplomu doktora/ doktora habilitowanego
- prawo wykonywania zawodu
- recenzję rozprawy doktorskiej/habilitacyjnej
- autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze i osiągnięcia naukowe kandydata
- odpisy dyplomów specjalizacji
- wykaz publikacji ( z podaniem wydawnictwa i ilości stron)
- informacje o realizowanych zajęciach dydaktycznych
- zaświadczenie o znajomości języka obcego
- ankietę dotyczącą działalności naukowej
- ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzona i jest dla kandydata dostępna z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich
- opinię dyrektora instytutu, kierownika kliniki w/w jednostki
- oświadczenie  stwierdzające, że UJ CM  będzie  podstawowym  miejscem  pracy w  przypadku   wygrania konkursu
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb  ustalenia uprawnień do  nadawania  stopnia  doktora i doktora habilitowanego  i/lub   dla potrzeb  utworzenia/ prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku  wygrania  konkursu 
- oświadczenie w trybie art.109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
- oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 19 stycznia 2018r.
( decyduje data wpływu do UJ CM )
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 marca 2018r.
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.
Na podaniu należy dopisać  Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych  w mojej ofercie  pracy dla   potrzeb  niezbędnych  do  realizacji procesu  rekrutacji”  zgodnie z ustawą  z dnia  29 sierpnia 1997 roku   o  ochronie danych osobowych  ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 922).


                                      Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki        
 

 Data aktualizacji:  27.12.2017
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Teresa Siejka 

Powrót