Ogłoszenie


wersja do wydruku

Konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Chirurgii Ogólnej, Obrażeń Wielonarządowych i Medycyny Ratunkowej II Katedry Chirurgii Ogólnej na Wydziale Lekarskim


 
124.1101.        .2017                  Kraków, dnia 21 grudnia 2017 r.            

                                                                   
PROREKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum
ogłasza konkurs na stanowisko
ADIUNKTA
w  Klinice Chirurgii Ogólnej, Obrażeń Wielonarządowych i Medycyny Ratunkowej
II Katedry Chirurgii Ogólnej na Wydziale Lekarskim 

       
Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
-posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych lub doktora habilitowanego n. med.
-odpowiedni dorobek naukowy, obejmujący oprócz pracy doktorskiej/habilitacyjnej również inne liczące się pozycje;
-czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w udziale w konferencjach i sympozjach naukowych;
-umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych potwierdzona opinią kierownika jednostki (dotyczy kandydata bez habilitacji);
-stałe prawo wykonywania zawodu lekarza,
-posiadanie tytułu specjalisty z chirurgii ogólnej
-doświadczenie w pracy z pacjentami – chirurgia ogólna - niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych ze studentami
-znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym w mowie i piśmie; 
-pozytywna opinia kierownika Katedry i Kliniki w/w jednostki, a także w przypadku posiadania opinia opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, informacje o perspektywach uzyskania habilitacji.

     Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul.  św. Anny 12, pok. 40   następujące  dokumenty:

-podanie,
-życiorys,
-kwestionariusz osobowy,
-odpis dyplomu doktorskiego i/lub doktora habilitowanego,
-odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów;
-stałe prawo wykonywania zawodu,
-specjalizacja z chirurgii ogólnej,
-autoreferat  uwzględniający   najważniejsze   dziedziny   badawcze i  osiągnięcia  naukowe kandydata;
-wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
-informację o realizowanych zajęciach dydaktycznych,
-ankietę dotyczącą działalności naukowej,
-ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna, z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,
-recenzje pracy doktorskiej i/lub rozprawy habilitacyjnej,
-udokumentowany udział w konferencjach i sympozjach naukowych;
-potwierdzona opinią kierownika jednostki (dotyczy kandydata bez habilitacji) umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych;
-udokumentowane: doświadczenie w pracy z pacjentami – chirurgia ogólna - niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych ze studentami,
-zaświadczenie o znajomość języka angielskiego; 
-opinię kierownika  katedry i kliniki  w/w jednostki,  a także w przypadku posiadania opinia opiekuna naukowego ,
-oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
-oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
-oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych i wygrania konkursu;
-oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.


Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 012 422-86-15.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem  22 stycznia 2018r.  
/decyduje data wpływu do UJ CM/
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  31 marca 2018 r.
      Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.
         Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy  dla   potrzeb   niezbędnych  do   realizacji   procesu   rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2016,  poz.922 z późn. zm.).

 

 


Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki      
 

 Data aktualizacji:  27.12.2017
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Teresa Siejka 

Powrót