Ogłoszenie


wersja do wydruku

Oferta pracy w Dziale Zamówień Publicznych UJ CM


Oferta pracy w Dziale Zamówień Publicznych UJ CM

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie poszukuje:

Referenta do Działu Zamówień Publicznych


Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie w szczególności za:

 • samodzielne przygotowywanie i prowadzenie postępowań w trybach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • sporządzanie pism i dokumentów wynikających z procedur przewidzianych ustawą Pzp, prowadzenie korespondencji (specyfikacje, ogłoszenia, zawiadomienia, odpowiedzi na zapytania, pisma wynikające z procedur odwoławczych, protokoły, umowy itp.),
 • konsultacje z pracownikami uczelni dotyczące procedur zamówień publicznych,
 • kompleksową obsługę postępowań od momentu jego wszczęcia do podpisania umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego,
 • udział w pracach komisji przetargowej,
 • prowadzenie rejestrów zamówień, sporządzanie sprawozdań, uzgadnianie harmonogramów i przygotowywanie planów zamówień,
 • archiwizację.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne),
 • minimum 2 – letnie udokumentowane doświadczenie w pracy, preferowane doświadczenie w pracy związanej z zamówieniami publicznymi,
 • umiejętność przygotowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń (przepisów) wykonawczych,
 • znajomość języka angielskiego,
 • biegła znajomość obsługi komputera oraz programów pakietu Office,
 • umiejętności organizacyjne oraz logicznego myślenia,
 • wysokie zdolności komunikacyjne,
 • solidność, zaangażowanie i uczciwość w wykonywaniu powierzonych obowiązków.


Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, zgodne z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)".


Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 19 września 2017 r. na adres email: dzp@cm-uj.krakow.pl

UJ CM zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego ze zgłoszonych kandydatów lub zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną jedynie wybranych kandydatów. Data aktualizacji:  13.09.2017
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Kowalczyk 

Powrót