Ogłoszenie


wersja do wydruku

Komunikat nr 27 Prorektora UJ ds. CM w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w 2017 roku


137.0203.27.2017


Komunikat nr 27
Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
z dnia 12 września 2017 roku

w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w 2017 roku


Uprzejmie informuję, że z okazji inauguracji roku akademickiego 2017/2018 przyznawane będą nagrody Rektora UJ dla wyróżniających się pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.

Nagrody dla nauczycieli akademickich mogą być przyznawane w następujących kategoriach:

  1. za osiągnięcia naukowe w roku kalendarzowym 2016;
  2. za osiągnięcia dydaktyczne w roku kalendarzowym 2016;
  3. za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2016/2017;
  4. za całokształt dorobku.


Przypominam, że nagrody dla nauczycieli akademickich - zgodnie z § 2 Załącznika nr 15 do Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum mogą być przyznawane nauczycielom akademickim zatrudnionym w UJ CM na podstawie stosunku pracy, a także emerytowanym nauczycielom akademickim UJ CM, gdy nagroda dotyczy roku akademickiego poprzedzającego przejście na emeryturę.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z ww. Regulaminem wynagradzania:
1. nauczyciel akademicki może otrzymać nagrodę ze środków naliczonych na nagrody Rektora UJ tylko 1 raz w roku kalendarzowym;
2. pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim może zostać przyznana nagroda z ww. środków wyłącznie jeżeli przepracował w UJ CM minimum 2 lata.

Zgodnie z Załącznikami nr 15 i 16 do Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum - pracownik może otrzymać nagrodę indywidualną albo zespołową w następujących wysokościach:

I. Nagrody indywidualne dla nauczycieli akademickich:

1. Za całokształt dorobku oraz za osiągnięcia naukowe:
- nagroda indywidualna I stopnia - 26 950 zł
- nagroda indywidualna II stopnia - 16 170 zł
- nagroda indywidualna III stopnia - 10 780 zł

2. Za osiągnięcia dydaktyczne oraz za osiągnięcia organizacyjne:
- nagroda indywidualna I stopnia - 16 170 zł
- nagroda indywidualna II stopnia - 10 780 zł
- nagroda indywidualna III stopnia -  5 390 zł

II. Nagrody zespołowe dla nauczycieli akademickich:
- nagroda zespołowa I stopnia - 74 100 zł
- nagroda zespołowa II stopnia - 44 460 zł
- nagroda zespołowa III stopnia - 29 640 zł

Wysokość nagrody dla członka zespołu nagrodzonego nagrodą zespołową I stopnia nie może być niższa niż 5 390 zł i nie wyższa niż 26 950 zł.
Członek zespołu nagrodzonego nagrodą II stopnia może otrzymać nagrodę nie niższą niż 4000 zł i nie wyższą niż 16 170 zł.
Członek zespołu nagrodzonego nagrodą III stopnia może otrzymać nagrodę nie wyższą niż 10 780 zł.

III. Nagrody dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
- nagroda indywidualna I stopnia 1 600 zł - 2 500 zł
- nagroda indywidualna II stopnia 500 zł  - 1 500 zł
- nagroda indywidualna III stopnia 200 zł - 400 zł

- nagroda zespołowa  I stopnia - 20 000 zł
- nagroda zespołowa II stopnia - 10 000 zł
- nagroda zespołowa III stopnia -  5 000 zł

Członek zespołu nagrodzonego nagrodą I stopnia może otrzymać nagrodę nie niższą niż 1 600 zł i nie wyższą niż 2 500 zł, a członek zespołu nagrodzonego nagrodą II stopnia nie niższą niż 500 zł i nie wyższą niż 1 500 zł, natomiast członek zespołu nagrodzonego nagrodą III stopnia nie wyższą niż 400 zł.

Jednocześnie informuję, że nie można przekraczać ustalonych limitów finansowych określonych w załączniku nr 1 do niniejszego komunikatu, uzupełniać ich o kwoty „ze środków własnych” jednostek.
Wartość pieniężna nagrody musi być zaproponowana w pełnych złotych oraz wnioski o nagrody dla nauczycieli akademickich powinny być zaakceptowane przez właściwe rady - wydziałów, jednostek pozawydziałowych i międzywydziałowych.

Proszę o składanie wniosków (wg wzorów stanowiących załączniki nr 2 i 3) o przyznanie nagród dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Dziale Spraw Osobowych CM, ul. św. Anny 12 w terminie do dnia 30 września 2017 roku. Proszę również o przesłanie wniosków w wersji elektronicznej na adres e-mail: nagrody@cm-uj.krakow.pl.

Załączniki do wniosków o nagrody Rektora UJ w postaci książek, publikacji oraz innych materiałów prosimy o przekazywanie w dniu posiedzenia Stałej Senackiej Komisji ds. Odznaczeń i Nagród. O dokładnym terminie i miejscu dostarczenia ww. materiałów zostaną Państwo powiadomieni osobną korespondencją.

 

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

Załączniki: Data aktualizacji:  12.09.2017
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Katarzyna Rzeszut-Tułacz 

Powrót