Ogłoszenie


wersja do wydruku

Oferta pracy w Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej (CIEM) UJ CM


Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie poszukuje pracowników na stanowiska techniczne (technik symulacji medycznej) w wymiarze pełnego etatu w Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej (CIEM) Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM jest ośrodkiem dydaktycznym zajmującym się kształceniem kadr medycznych (lekarze, pielęgniarki, położne) z wykorzystaniem szeroko pojętej symulacji medycznej.

 

Informacje ogólne:

 • umowa na okres próbny, następnie umowa o pracę na czas określony, na okres trwania projektu (tj. do 2023 r.);

 • praca na podstawie harmonogramu (równoważny czas pracy) w przedziale czasowym od około 07:30 do około 20:30 z uwzględnieniem obowiązujących przepisów;

 • liczba stanowisk: 3 etaty;

 • pracownicy podlegają bezpośrednio Kierownikowi jednostki organizacyjnej oraz Kierownikowi Projektu;

 • wynagrodzenia współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Do obowiązków osób zatrudnionych będzie należało:

 • utrzymywanie stałej sprawności będącego na wyposażeniu CIEM wyposażenia: od prostych symulatorów do nauki umiejętności technicznych po złożone symulatory pacjenta, w tym czyszczenie, proste naprawy, kontrola działania i wymiana zużytych elementów, współpraca z dostawcami;

 • przygotowanie właściwego dla zaplanowanych zajęć wyposażenia na salach symulacyjnych oraz kontrola i uzupełnianie zasobów magazynowych;

 • pomoc w przygotowaniu zajęć opartych o symulowane scenariusze kliniczne;

 • obsługa oprogramowania symulatorów pacjenta podczas prowadzenia scenariusza;

 • obsługa i administrowanie wyposażeniem audio-video oraz urządzeniami sieciowymi w CIEM;

 • szkolenie personelu CIEM w zakresie technicznej obsługi sprzętu oraz pomoc w jego obsłudze,

 • współudział w prowadzeniu strony internetowej oraz w przygotowaniu materiałów na nią,

 • zarządzanie danymi zgromadzonymi na serwerach CIEM,

 • przygotowanie materiałów audio-video na potrzeby CIEM,

 • wykonywanie opracowań danych (zestawienia, statystyki).

 

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie - preferowane wykształcenie wyższe techniczne (informatyka, elektronika, elektrotechnika, automatyka, fizyka medyczna, inżynieria medyczna itp.);

 • dobra znajomość języka angielskiego;

 • wiedza i umiejętności z zakresu obsługi sprzętu komputerowego i audio-video;

 • wiedza i umiejętności z zakresu prostych napraw sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

 • podpisanie deklaracji łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz innych źródeł finansowych w trakcie trwania umowy w wymiarze nieprzekraczającym 276 godzin miesięcznie.

 

Dodatkowe kompetencje premiowane podczas rekrutacji:

 • doświadczenie w zakresie obsługi symulatorów medycznych;

 • umiejętność konfiguracji cyfrowego i analogowego sprzętu audio-wideo;

 • podstawowa wiedza i umiejętności w zakresie tworzenia i obróbki materiałów audio-video;

 • wiedza i umiejętności w zakresie instalacji, konfiguracji i administrowania urządzeniami sieciowymi;

 • wiedza i umiejętności w zakresie projektowania i tworzenia stron internetowych;

 • wiedza i umiejętności z zakresu statystyki.

 

Oczekiwane kompetencje społeczne:

 • dobra organizacja czasu pracy, dokładność, sumienność;

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole wielospecjalistycznym;

 • chęć stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

Oferty powinny zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym;

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy;

 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

 • podpisane własnoręcznie oświadczenie Kandydata o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 1182)”.

 

Oferty, zawierające wymagane dokumenty, należy składać w wersji elektronicznej
na adres e-mail:
ciem@cm-uj.krakow.pl, w terminie do 19 września 2017 r.

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie zatrudnienia jedynie wybranych kandydatów. Data aktualizacji:  05.09.2017
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Kowalczyk 

Powrót