Ogłoszenie


wersja do wydruku

Uzupełnienie i zmiana ogłoszenia o przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki niezabudowanej nr 149 obr. 60 jedn. ewid. Podgórze.


Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie

z siedzibą: ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków

jako właściciel nieruchomości położonej w miejscowości Kraków, gm. Kraków woj. Małopolskie

 

uzupełnia i zmienia ogłoszenie o przetargu pisemnym

 

na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki niezabudowanej nr 149 obr. 60 jedn. ewid. Podgórze, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00041848/0, położonej w Krakowie przy ul. Obronnej o powierzchni 6835 m2

 

w następujący sposób:

w pkt. I poprzez dodanie kolejnej pozycji o następującej treści:

- w ewidencji gruntów oznaczona jest jako grunt orny, symbol RV.

Sprzedaż podlega przepisom ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.)

w pkt. III:

- poprzez zmianę terminu wniesienia wadium na dzień 13.11.2017r.:

– dodanie ppkt. 1) o następującej treści:

„w przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone w art. 6 ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052
- z późn. zm.) oraz przedłożą dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 tej ustawy.

w pkt. IV poprzez zmianę terminu złożenia ofert na dzień 14.11.2017r.:

w pkt. V poprzez dodanie pkt 11 o treści:

11) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 w/w ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

w pkt. VII poprzez zmianę terminu otwarcia ofert na dzień 16.11.2017r.:

 

 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie

z siedzibą: ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków

jako właściciel nieruchomości położonej w miejscowości Kraków, gm. Kraków woj. małopolskie

ogłasza

 

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki niezabudowanej nr 149 obr. 60 jedn. ewid. Podgórze, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00041848/0, położonej w Krakowie przy ul. Obronnej o powierzchni 6835 m2

 

 

 1. Przedmiotem sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego jest nieruchomość składająca się z działki nr 149 obr. 60 jedn. ewid. Podgórze objętej księgą wieczystą KR1P/00041848/0 o pow. 6835 m2, która:

- jest niezabudowana, porośnięta drzewami i krzewami,

- uzbrojona została w instalacje: sieć elektroenergetyczna w odległości ok. 50 m, działkę przecinają przesyłowe sieci - wodna 300 i kanalizacyjna 400, sieć gazowa przy wschodnim narożniku działki.

- nie jest objęta ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

- w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa – działka położona jest w terenach mieszkaniowych jednorodzinnych
i wielorodzinnych niskiej intensywności oznaczonych jako MNW.

- nie jest obciążona służebnością, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

- jest objęta postępowaniem prowadzonym przez SR dla Krakowa – Podgórza
o ustanowienie drogi koniecznej dla jednej z sąsiednich działek (dwa z kilkunastu wariantów obejmują przebieg drogi służebnej przez w/w nieruchomość)

 1. Cena wywoławcza: 2 400 000 zł netto (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych).

Cenę nabycia będzie stanowiła zaoferowana kwota powiększona o podatek VAT ustalony zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w walucie polskiej wadium
  w wysokości 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).

Wadium winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy nr 09 1240 4722 1111 0000 4851 9595, którego dysponentem jest UJ CM do dnia 12.10.2017r. z dopiskiem „wadium w przetargu na sprzedaż działki nr 149 w Krakowie przy ul. Obronnej”.
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego UJ CM. W przypadku wybrania oferty, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

Oferta złożona przez uczestnika przetargu, który nie wniósł wadium w wyznaczonym terminie bądź wniósł je w niewłaściwej kwocie lub innej niż wskazana forma podlega odrzuceniu.

 1. Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

Nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 149 obr. 60 jedn. ewidencyjna Podgórze objętej KW nr KR1P/00041848/0, położonej w Krakowie przy
ul. Obronnej”
należy złożyć w Dziale Zarządzania Majątkiem Sekcji Administrowania Nieruchomościami w Krakowie, ul Grzegórzecka 20 pok. 225 do dnia 16.10.2017r. do godz.11.00.

 1. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać:

 1. imię, nazwisko, PESEL, NIP, nr dowodu osobistego i miejsce zamieszkania oferenta, a jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - firmę lub nazwę, oznaczenie siedziby i adres do korespondencji (w sytuacji gdy jest inny, niż adres siedziby) oraz numer REGON i numer NIP oferenta;

W przypadku gdy oferentem jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania oferenta powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis
z właściwego rejestru przedsiębiorców tj. z KRS lub z CEIDG .

W przypadku gdy oferent reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa do reprezentowania na każdym etapie postępowania przetargowego,

 1. datę i miejsce sporządzenia oferty,

 2. oferowaną cenę określoną cyfrą i słownie oraz sposób jej zapłaty. Oferent może przedstawić tylko jedną cenę,

 3. potwierdzenie dokonania wpłaty wadium,

 4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z wszystkimi warunkami przetargu
  i akceptuje je bez zastrzeżeń,

 5. oświadczenie, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, jego stanem technicznym
  i prawnym oraz, że w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił wobec sprzedającego żadnych roszczeń,

 6. oświadczenie, że oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt,
  że umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności sprzedaż nieruchomości wymagać będzie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej,

 7. oświadczenie na jaki numer rachunku bankowego należy zwrócić wadium
  w przypadku nie przyjęcia danej oferty (w sytuacji gdy numer rachunku bankowego jest inny niż numer rachunku z którego nastąpił przelew wadium).

 8. w przypadku osób fizycznych pozostających w ustawowym ustroju wspólności majątkowej do oferty należy dołączyć zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu i nabycie przedmiotowej nieruchomości, jeżeli w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana
  z majątku odrębnego.

 9. własnoręczny podpis oferenta lub osoby/lub osób uprawnionej lub upoważnionej do jego reprezentowania, oraz zostać opatrzona pieczęcią jeżeli pochodzi od przedsiębiorcy lub osoby prawnej.

 1. Oferta niekompletna nie będzie podlegała uzupełnieniu i zmianom w trakcie przetargu.

 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2017r. o godz. 12.00 w sali nr 233 ( II piętro) przy
  ul. Grzegórzeckiej 20 w Krakowie.

 3. W sprawie szczegółowych warunków przetargu oraz dodatkowych informacji prosimy
  o kontakt z Panią Magdaleną Krasny tel. 12 43 32 709.

 4. Podmioty zainteresowane przetargiem mogą dokonać oględzin nieruchomości po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Panią Magdaleną Krasny tel. 12 43 32 709.

 5. Umowa sprzedaży zostanie zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  w szczególności, sprzedaż nieruchomości będzie wymagała zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty ceny nabycia najpóźniej na 3 dni przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy, w tym w szczególności koszty sporządzenia umowy sprzedaży, sądowe oraz podatku od czynności cywilno-prawnych ponosi nabywca nieruchomości.

 

 

 1. Wpłacone wadium :

 1. podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości,

 2. przepada na rzecz UJ CM, jeśli oferent, który wygra przetarg nie uiści ceny nabycia lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez UJ CM,

 3. w przypadku pozostałych oferentów, którzy nie wygrają przetargu, zostanie ono zwrócone w terminie 7 dni od daty ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu,

 4. podlega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym (jednak nie później niż przed upływem 7 dni).

 1. UJ CM zastrzega sobie prawo bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych
  i finansowych do:

- unieważnienia, odwołania przetargu w części lub całości bez podania przyczyny,

- zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

XIII. UJ CM zastrzega sobie prawo w przypadku nie uzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Odstąpienie od umowy w tym przypadku stanowi okoliczność, za którą UJ CM nie ponosi odpowiedzialności. Wpłacone wadium zostanie zwrócone
w wysokości w jakiej zostało wpłacone.

XIV. W przypadku złożenia równorzędnych ofert obejmujących najkorzystniejszą wysokość ceny, zostanie zorganizowany dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty. Komisja zawiadomi oferentów o terminie dodatkowego przetargu ustnego ograniczonego. Minimalne postąpienie w dodatkowym przetargu ustnym wynosi 5 000 zł (pięć tysięcy złotych).

XVII. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

XVIII. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 ze zm.) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych w ustawie, zezwolenie jeżeli uzyskanie takiego zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. W przypadku nie przedłożenia tych dokumentów, UJ CM może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

 

  Data aktualizacji:  05.09.2017
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Kowalczyk 

Powrót